Actualizat: Miercuri, 19 Iunie 2024
Curtea de Conturi a Republicii Moldova
RO RU EN

Proiecte

Prima | ... | Proiecte | ONAS

ONAS

  • 9111

 

Proiectele de cooperare cu Oficiul Naţional de Audit al Suediei (anii 2007-2017)

Oficiul Naţional de Audit al Suediei (ONAS) este instituţia supremă de audit a Suediei şi membru al organizaţiei internaţionale INTOSAI. Instituția implementează multiple proiecte de cooperare internațională, oferind suport instituțiilor supreme de audit din alte țări de a atinge maturitatea instituțională.Pe parcursul ultimilor ani, ONAS a fost şi este partenerul principal al CCRM în domeniul dezvoltării instituţionale.

Cooperarea dintre cele două instituții supreme de audit a luat startul în anul 2007, când a fost încheiat primul Acord de cooperare, fiind lansat primul Proiect de cooperare pentru dezvoltare instituţională CCRM – ONAS pentru anii 2007-2009. Obiectivul general al proiectului a fost de a contribui la îmbunătățirea capacității Curții de Conturi pentru efectuarea unor audituri mai bune și promovarea unei răspunderi mai mari și a unui management mai eficient al finanțelor publice. Sub aspect financiar, în cadrul primului proiect, contribuția ONAS a constituit 16 milioane de coroane suedeze.

Cel de-al doilea Proiect de cooperare a fost lansat în anul 2010, pentru perioada anilor 2010-2013. Obiectivul proiectului menționat a fost de a contribui la îmbunătățirea capacității CCRM de a efectua audituri mai bune, pentru a promova o mai mare responsabilitate și o mai bună gestionare a fondurilor publice. Contribuția financiară a ONAS a constituit 12 milioane de coroane suedeze.

În decembrie 2012 a fost semnat un nou acord de cooperare dintre Curtea de Conturi şi Oficiul Naţional de Audit al Suediei, fiind lansat cel de-al treilea Proiect de cooperare CCRM – ONAS pentru anii 2013-2015 (prelungit, consecutiv, până în 2016, apoi până în 2017). Contribuția financiară a ONAS a constituit 7,5 milioane de coroane suedeze. ONAS a acordat asistență CCRM în domeniile îmbunătățirii capacităților de a efectua auditul regularităţii, managementului general, relaţiilor eficiente cu Parlamentul, Guvernul, entităţile auditate și legăturilor cu INTOSAI, EUROSAI și cu alte organizaţii internaţionale de profil.

Suportul oferit de ONAS în cadrul celor trei proiecte de cooperare a avut şi are un rol remarcabil în procesul de tranziție al Curții de Conturi de la o instituție de control la o instituţie supremă de audit. Mai întâi de toate, ținând cont de noul concept de audit extern, bazat pe standardele internaţionale ale organizației INTOSAI, introdus în anul 2008 prin Legea privind Curtea de Conturi, ONAS a susţinut elaborarea unui cadru normativ intern privind efectuarea auditurilor de regularitate, de performanță si a altor tipuri de audituri, în concordanță cu consolidarea capacităţilor departamentului methodologic al instituției. Asistenţă de consolidare capacităților profesionale ale auditorilor Curții de Conturi s-a concentrat pe auditurile de regularitate, auditurile financiare şi pe sistemul cadrului de calitate. Partenerii suedezi au acordat suport în contextul aplicării practicilor de management modern în domeniul dezvoltării resurselor umane, comunicării interne.

Asistenţa acordată în contextul consolidării instituţionale a contribuit la instituirea sistemului de audit intern în cadrul Curții de Conturi şi consolidarea acestuia, precum şi la dezvoltarea sistemului intern de control financiar de stat. Implementarea în cadrul activității CCRM a unui sistem informational modern de înregistrare a timpului a îmbunătăţit modalitățile de calculare a costurilor efectuării auditurilor şi planificarea strategică a activităţilor.

ONAS a oferit suport și consultanță în domeniul comunicării externe, în cadrul eforturilor CCRM de îmbunătățire a comunicării și conlucrării cu Parlamentul. Experții suedezi au împărtășit experiența țărilor UE în domeniul conlucrării instituțiilor supreme de audit și legislative, de asemenea au fost organizate vizite de studiu. Cu suportul ONAS, auditorii Curții de Conturi au beneficiat de participare la diverse evenimente internaționale, ateliere de lucru, conferințe, organizate în cadrul INTOSAI, EUROSAI, aceasta le-a permis să acumuleze experiență avansată în domeniul auditului și să asigure aplicarea standardelor internaționale și bunelor practice în domeniu. În același context, în cadrul proiectelor de cooperare, au fost organizate cursuri de studiere a limbii engleze pentru angajații instituției, pentru a facilita comunicarea la nivel international.

O mare atenție experții ONAS au acordat instruirii auditorilor Curții de Conturi în diverse domenii ale activității de audit, pe parcursul implementării proiectelor fiind organizate multiple instruiri și ateliere de lucru. Acest fapt a contribuit la preluarea metodelor și practicilor modern de efectuare a auditurilor de diferit tip, la îmbunătățirea calității rapoartelor de audit și la ajustarea structurii și conținutului acestora la standardele internaționale.

Cu suportul financiar al ONAS, în perioada anilor 2006-2012, Curtea de Conturi a editat trimestrial o publicație specializată în domeniul auditului – Buletinul informativ. Revista era editată în două limbi – română și engleză, fiind o platformă de promovare a imaginii instituției, a conceptului de audit public extern, a rezultatelor activității Curții de Conturi. Buletinul informative era remis cu regularitate autorităților publice centrale, Parlamentului, Guvernului, organizațiilor societății civile, forului academic și universitar, bibliotecilor, etc, fiind un instrument de informare și comunicare.

În decembrie 2008, Parlamentul a aprobat noua Lege a Curţii de Conturi, care a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2009, fiind implementată treptat. Noua lege alinia baza legală a auditului extern la cele mai bune practici internaţionale, garantând independenţa financiară, prevenind imixtiunea în planificarea auditului şi oferind o mai bună independenţă profesională membrilor CCRM. Legea, inspirată de standardele UE şi elaborată cu suportul Oficiului Naţional de Audit al Suediei, constituit drept o bază legală de transformare treptată a Curții de Conturi dintr-o instituţie de control extern într-o Instituţie Supremă de Audit. Aceasta susține principiile Declaraţiei de la Lima privind liniile directoare de Audit, precum și cele din Declaraţia din Mexic privind Independenţa instituțiilor supreme de audit, precum și Standardele instituțiilor supreme de audit ISSAI (standardele elaborate de organizația internațională INTOSAI).

Cu suportul experților suedezi, în cadrul instituției a fost creat un serviciu de audit intern. Astfel, Curtea de Conturi a fost printre primele instituții în țară care a asigurat implementarea legislației în domeniul auditului intern. Pe parcursul anilor 2009-2010, serviciul de audit intern al CCRM a fost instruit de experți suedezi în vederea implementării conforme a bunelor practici în domeniul auditului intern.

Experienţa acumulată anterior în cadrul mai multor ateliere de lucru cu experţii ONAS au condus la sporirea capacităţilor angajaţilor CCRM de întocmire a Raportului anual al Curții. Astfel, Rapoartele anuale ale CCRM din exerciţiile bugetare 2008-2009 au fost elaborate de sine stătător în conformitate cu bunele practici de raportare ale ISA.

 

Proiectul „Cooperarea pentru dezvoltarea instituțională între Oficiul Național de Audit al Suediei și Curtea de Conturi a Republicii Moldova (anii 2018-2020).

În cadrul actualului Proiect de cooperare, a fost definit următorul obiectiv pe termen lung: o instituție supremă de audit (ISA) care activează în conformitate cu standardele internaționale ISSAI. Pentru a putea atinge acest obiectiv general, Curtea de Conturi a Republicii Moldova trebuie să activeze în următoarele dimensiuni:

  • să consolideze procesele de audit eficiente
  • să sporească capacitatea și cunoștințele pentru a realiza rapoarte de audit prietenoase și de înaltă calitate
  • să promoveze relații eficiente cu părțile interesate

Proiectul constă din șase componente (sub-proiecte):

  1. Planificarea și monitorizarea;
  2. Sistemul de control al calității și documentarea sistemului;
  3. Certificarea auditorilor financiari;
  4. Management și leadership
  5. Managementul resurselor umane
  6. Comunicarea
reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY