Actualizat: Marți, 16 August 2022
Curtea de Conturi a Republicii Moldova
RO RU EN

Hotărârea nr.32 din 30 iunie 2022 cu privire la Raportul auditului asupra rapoartelor financiare consolidate ale Ministerului Apărării încheiate la 31 decembrie 2021

Nr. 32 din 30.06.2022
Prima | RAPOARTE DE AUDIT
Recomandarea: 2.4. pentru luare de atitudine, și se recomandă, conform competențelor delegate, examinarea rezultatelor auditului, cu aprobarea unui plan de măsuri în vederea întreprinderii acțiunilor de rigoare pentru implementarea recomandărilor de audit.

Autoritatea:MINISTERUL APĂRĂRII

Termen implementare: 22.03.2023

Recomandarea: 2.4.1.1. să asigure evidenţa contabilă conformă a monumentelor culturale - Complexul memorial „Eternitate” şi Complexul memorial „Capul de pod Șerpeni”, prin reclasificarea lor în conturi distincte conform Ordinului ministrului finanțelor nr.216 din 28.12.2015, precum și prin anularea uzurii calculate eronat pentru aceste obiective în anii precedenți;

Autoritatea:MINISTERUL APĂRĂRII

Termen implementare: 22.03.2023

Recomandarea: 2.4.1.2. să asigure evidenţa contabilă conformă a cotelor statului în capitalul social al întreprinderilor de stat în care-și exercită funcția de fondator, prin stabilirea și revizuirea componenței listei bunurilor transmise în capitalul social al întreprinderilor de stat, ținând cont de prevederile Legii nr.29 din 05.04.2018 și ale Legii nr.246 din 22.11.2017 ;

Autoritatea:MINISTERUL APĂRĂRII

Termen implementare: 22.03.2023

Recomandarea: 2.4.2. să definitiveze reorganizarea prin absorbție și transformare a ÎS „Combinatul de deservire socială” şi a ÎS „Centrul de pregătire a specialiștilor pentru Armata Națională” în Instituția Publică „Centrul de pregătire a specialiștilor şi de suport al Armatei Naționale”, în modul stabilit prin Hotărârea Guvernului nr.698 din 11.07.2018, cu ajustarea înscrisurilor în Registrul de stat al unităților de drept, deținut de Agenția Servicii Publice;

Autoritatea:MINISTERUL APĂRĂRII

Termen implementare: 22.03.2023

Recomandarea: 2.4.3. să excludă din evidenţa contabilă terenurile şi bunurile imobile care aparțin terților şi/sau privatizate;

Autoritatea:MINISTERUL APĂRĂRII

Termen implementare: 22.03.2023

Recomandarea: 2.4.4. să efectueze inventarierea stării bunurilor imobile şi, pe măsura identificării bunurilor care se află în stare deplorabilă sau degradate, imposibil de remediat/reparat sau reparaţia lor este una neeficientă, să întreprindă măsuri impuse de cadrul normativ pentru excluderea acestor bunuri imobile din evidenţa sa contabilă;

Autoritatea:MINISTERUL APĂRĂRII

Termen implementare: 22.03.2023

Recomandarea: 2.4.5. să înregistreze la organele cadastrale, pe măsura obținerii documentelor care certifică/justifică delimitarea proprietății publice, drepturile patrimoniale asupra bunurilor imobile gestionate;

Autoritatea:MINISTERUL APĂRĂRII

Termen implementare: 22.03.2023

Recomandarea: 2.4.6. să asigure raportarea corespunzătoare și completă către Agenția Proprietății Publice a valorii bunurilor imobile și terenurilor gestionate;

Autoritatea:MINISTERUL APĂRĂRII

Termen implementare: 22.03.2023

Recomandarea: 2.4.7. să asigure respectarea cadrului normativ privind darea în arendă/comodat a terenurilor gestionate, cu încasarea la bugetul de stat a veniturilor de la darea în arendă, inclusiv subarendă, de către entitățile subordonate sau întreprinderile de stat al căror fondator este ministerul, și stabilirea unei persoane responsabile de monitorizarea și controlul periodic asupra conformității dării în arendă/comodat a terenurilor, precum și de încasarea regulamentară la bugetul de stat, la venituri generale, a veniturilor de la darea în arendă;

Autoritatea:MINISTERUL APĂRĂRII

Termen implementare: 22.03.2023

Recomandarea: 2.4.8. să opereze modificări/ajustări în Ordinul ministrului apărării nr.290 din 07.05.2019 , cu aducerea prevederilor acestuia referitoare la regulile de casare a mijloacelor fixe în concordanță cu Regulamentul privind casarea bunurilor uzate, raportate la mijloacele fixe, aprobat de Guvern ;

Autoritatea:MINISTERUL APĂRĂRII

Termen implementare: 22.03.2023

Recomandarea: 2.4.9. să revizuiască şi să ajusteze categoriile de mijloace fixe incluse în Nomenclatorul bunurilor cu destinație militară, prin excluderea din acesta a mijloacelor fixe care au destinație/utilizare dublă, pentru a aduce în concordanță înscrisurile din Nomenclator cu regulile incluse în Politica de contabilitate privitor la categoriile de mijloace fixe pentru care nu se calculează uzura;

Autoritatea:MINISTERUL APĂRĂRII

Termen implementare: 22.03.2023

Recomandarea: 2.4.10. să restabilească în evidenţa contabilă uzura mijloacelor fixe care nu se încadrează în categoriile de mijloace fixe cu destinație militară și pentru care, în anul 2020, uzura cumulată pe parcursul anilor a fost anulată;

Autoritatea:MINISTERUL APĂRĂRII

Termen implementare: 22.03.2023

Recomandarea: 2.5.1. în comun cu Ministerul Apărării, pentru luare de atitudine, și se recomandă, să consolideze eforturile aferente finalizării procesului de înregistrare a drepturilor patrimoniale asupra loturilor de teren, în scopul asigurării completitudinii datelor incluse în Anexele la Hotărârea Guvernului nr.161 din 07.03.2019 cu privire la aprobarea listei terenurilor proprietate publică a statului din administrarea Agenției Proprietății Publice, precum și stabilirii corespunzătoare a destinației terenurilor, cu completarea, după caz, a Listei unităților ale căror terenuri destinate agriculturii rămân în proprietatea statului ;

Autoritatea:AGENŢIA PROPRIETĂŢII PUBLICE

Termen implementare: 22.03.2023

Recomandarea: 2.5.2. în comun cu Ministerul Apărării, pentru luare de atitudine, și se recomandă, să înregistreze la organele cadastrale, pe măsura obținerii documentelor care certifică/justifică delimitarea proprietății publice, drepturile patrimoniale asupra terenurilor, cu întocmirea actelor de primire-predare între Agenția Proprietății Publice și structurile subordonate Ministerului Apărării, gestionare ale terenurilor;

Autoritatea:AGENŢIA PROPRIETĂŢII PUBLICE

Termen implementare: 22.03.2023

Recomandarea: 2.6. în comun cu Agenția Proprietății Publice, Ministerul Finanțelor și Agenția Servicii Publice, pentru luare de atitudine, şi se recomandă să analizeze prevederile cadrului regulator în domeniul privatizării spațiilor locative și, după caz, să întreprindă măsurile de rigoare pentru completarea sau modificarea prevederilor cadrului normativ relevant cu prevederi noi, clare și exhaustive, cu privire la acțiunile care urmează să fie întreprinse de către gestionar pentru modificarea înscrisurilor din Registrul bunurilor imobile în cazul când un bloc locativ include suprafețe izolate, care reprezintă spații cu altă destinaţie decât cea de locuință din blocurile de locuinţe, și nu include spaţiile de folosinţă comună (scări, casele scărilor, terase, subsoluri, ascensoare, punctele de distribuţie a energiei termice, electrice şi a apei), care sunt repartizate fiecărui proprietar proporțional cotei constituite din suprafața locuințelor privatizate;

Autoritatea:MINISTERUL ECONOMIEI

Termen implementare: 22.03.2023

Recomandarea: 2.7. pentru luare de atitudine, şi se recomandă, pe măsura implementării recomandării din pct. 2.6. al prezentei Hotărâri, după caz, să opereze modificări în Ordinul ministrului finanțelor nr.216 din 28.12.2015, cu completarea lui cu prevederi exhaustive aferente evidenței încăperilor izolate, și să elaboreze o circulară privind modul de evidență a acestora, cu reguli clare de separare a valorii construcțiilor pentru încăperi izolate şi de excludere a lor din evidenţa contabilă a autorităţilor/instituţiilor publice, în cazul când acestea aparțin cu drept de proprietate terților;

Autoritatea:MINISTERUL FINANŢELOR

Termen implementare: 22.03.2023

Recomandarea: 2.8. în comun cu Ministerul Apărării, pentru luare de atitudine, şi se recomandă să examineze propunerile înaintate de Ministerul Apărării privind transmiterea obiectului cultural Complexul memorial „Eternitate” de la balanța Ministerului Apărării la balanța Primăriei mun. Chişinău;

Autoritatea:PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CHIŞINĂU

Termen implementare: 22.03.2023

Recomandarea: 2.9. în comun cu Agenţia Proprietăţii Publice, pentru luare de atitudine, şi se recomandă să clarifice situația privind reorganizarea prin fuziune (absorbţie) a ÎS „CCM VICHI” cu ÎS „Aeroportul Internaţional Mărculești” şi să întreprindă măsurile impuse de cadrul regulator pentru definitivarea reorganizării și, după caz, radierea ÎS „CCM VICHI” din Registrul unităților de drept.

Autoritatea:MINISTERUL APĂRĂRII

Termen implementare: 22.03.2023

Recomandarea: 2.5.3. în comun cu Ministerul Apărării, pentru luare de atitudine, și se recomandă, să revizuiască legalitatea contractelor de dare în comodat/arendă/subarendă a terenurilor cu destinație specială, încheiate de către structurile subordonate ministerului, inclusiv a celor încheiate cu întreprinderile de stat al căror fondator este ministerul;

Autoritatea:AGENŢIA PROPRIETĂŢII PUBLICE

Termen implementare: 22.03.2023

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY