Actualizat: Luni, 15 August 2022
Curtea de Conturi a Republicii Moldova
RO RU EN

Hotărârea nr.31 din 29 iunie 2022 cu privire la Raportul auditului asupra rapoartelor financiare consolidate ale Ministerului Mediului încheiate la 31 decembrie 2021

Nr. 31 din 29.06.2022
Prima | RAPOARTE DE AUDIT
Recomandarea: 2.4. pentru luare de atitudine și se recomandă, conform competențelor delegate, examinarea rezultatelor auditului, cu aprobarea unui plan de măsuri în vederea întreprinderii acțiunilor de rigoare pentru implementarea recomandărilor.

Autoritatea:MINISTERUL MEDIULUI

Termen implementare: 29.01.2023

Recomandarea: 2.4.1. să evalueze și să contabilizeze terenurile fondului forestier transmise în gestiunea întreprinderilor silvice, al căror fondator este, incluse în statutele acestora, cu contabilizarea valorii terenurilor în contul 415300 „Investiții în părți legate și nelegate”;

Autoritatea:MINISTERUL MEDIULUI

Termen implementare: 29.01.2023

Recomandarea: 2.4.2. să clarifice situațiile cu înscrisurile din Registrul bunurilor imobile referitor la apartenența terenurilor și bunurilor imobile contabilizate, dar care, conform înscrisurilor din Registru, aparțin terților, cu ajustarea, după caz, sau a înscrisurilor în Registru, sau a soldurilor grupelor de conturi 311 „Clădiri” și 371 „Terenuri”;

Autoritatea:MINISTERUL MEDIULUI

Termen implementare: 29.01.2023

Recomandarea: 2.4.3. să asigure clasificarea corespunzătoare a bunurilor contabilizate în grupele de conturi 311 „Clădiri”, 314 „Mașini și utilaje”, 312 „Construcții speciale” și 319 „Investiții capitale în curs de execuție”;

Autoritatea:MINISTERUL MEDIULUI

Termen implementare: 29.01.2023

Recomandarea: 2.4.4. să înregistreze la organele cadastrale drepturile patrimoniale asupra bunurilor imobile și loturilor de teren gestionate;

Autoritatea:MINISTERUL MEDIULUI

Termen implementare: 29.01.2023

Recomandarea: 2.4.5. să întreprindă măsurile de rigoare impuse de cadrul regulator pentru delimitarea și înregistrarea la organele cadastrale a 4 loturi de teren a căror suprafață nu se cunoaște, pe măsura obținerii documentelor care certifică/justifică delimitarea proprietății publice și a drepturilor patrimoniale asupra acestora;

Autoritatea:MINISTERUL MEDIULUI

Termen implementare: 29.01.2023

Recomandarea: 2.4.6. să asigure efectuarea investițiilor în conformitate cu prevederile normative, regulile generale de bugetare și principiile de bună guvernare, cu neadmiterea pe viitor a acceptării facturilor fictive pentru livrările nerealizate, în vederea asigurării valorificării alocațiilor destinate acestui scop;

Autoritatea:MINISTERUL MEDIULUI

Termen implementare: 29.01.2023

Recomandarea: 2.4.7. să realizeze măsuri de întreținere a digurilor de protecție pentru a nu admite creșterea vegetației forestiere în afara fondului forestier și suportarea pe viitor a costurilor nejustificate;

Autoritatea:MINISTERUL MEDIULUI

Termen implementare: 29.01.2023

Recomandarea: 2.5.1. în comun cu Agenția „Moldsilva”, pentru luare de atitudine și se recomandă, să întreprindă măsurile de rigoare pentru modificarea și ajustarea cuantumului plății pentru arenda terenurilor fondului forestier stabilit în Hotărârea Guvernului nr.187/2008 pentru terenurile arendate în scop de gospodărire cinegetică şi în scop de recreere, calculate conform Metodologiei anexate la Hotărârea Guvernului respectivă, prin excluderea din cuantumurile respective a valorii aferente TVA, precum și includerea în Hotărârea de Guvern a descifrării calculelor care au stat la baza formării cuantumurilor pentru darea în arendă a terenurilor fondului forestier;

Autoritatea:MINISTERUL MEDIULUI

Termen implementare: 29.01.2023

Recomandarea: 2.5.2. în comun cu Agenția „Moldsilva”, pentru luare de atitudine și se recomandă, să revizuiască Capitolul VI din contractele de arendă a terenului fondului forestier prin expunerea lui într-o formulare mai exhaustivă privitor la acțiunile care se vor aplica în cazul în care cuantumurile plății pentru arendă vor fi modificate, precum și revizuirea altor deficiențe aferente cadrului regulator și conținutului contractelor de arendă incluse în Hotărârea Curții de Conturi nr.74 din 20.12.2021 ;

Autoritatea:MINISTERUL MEDIULUI

Termen implementare: 29.01.2023

Recomandarea: 2.6. în comun cu Agenția „Apele Moldovei” și Agenția „Moldsilva”, în calitate de fondatori ai întreprinderilor de stat, pentru luare de atitudine și se recomandă să responsabilizeze managementul întreprinderilor de stat în scopul contabilizării regulamentare a bunurilor primite în gestiune, cu utilizarea conturilor distincte din Planul de conturi contabile pentru terenurile primite în gestiune economică la contul 1226 și pentru mijloacele fixe primite în gestiune economică la contul 1238;

Autoritatea:MINISTERUL MEDIULUI

Termen implementare: 29.01.2023

Recomandarea: 2.7.1. să completeze Planul de conturi cu politici de evidență contabilă, care să asigure contabilizarea cantitativ-valorică a activelor primite în comodat;

Autoritatea:MINISTERUL FINANŢELOR

Termen implementare: 29.01.2023

Recomandarea: 2.7.2. să elaboreze prevederi normative privind certificarea/reconfirmarea valorii mijloacelor fixe, în vederea formării pentru fiecare mijloc fix a unui dosar cu documentele care certifică modificarea valorii mijlocului fix, dosarul respectiv urmând a fi păstrat până la lichidarea/casarea mijlocului fix;

Autoritatea:MINISTERUL FINANŢELOR

Termen implementare: 29.01.2023

Recomandarea: 2.7.3. să completeze Clasificația bugetară și Planul de conturi contabile cu reglementări exhaustive privitor la modul de alocare a finanțării sub formă de subvenționare a întreprinderilor de stat sau a altor beneficiari ai subvențiilor cu destinație specială și fără destinație specială, în deosebi în cazurile în care este necesar un contract de acordare a subvențiilor și când nu este necesar niciun act sau contract ;

Autoritatea:MINISTERUL FINANŢELOR

Termen implementare: 29.01.2023

Recomandarea: 2.8. în comun cu Agenția Proprietății Publice, pentru luare de atitudine și se recomandă să elaboreze o circulară comună privitor la modul de transmitere, precum și de contabilizare cantitativ-valorică a terenurilor atât de către Agenția Proprietății Publice, cât și de autoritățile publice centrale, inclusiv a terenurilor transmise/primite în comodat;

Autoritatea:MINISTERUL FINANŢELOR

Termen implementare: 29.01.2023

Recomandarea: 2.9.1. în comun cu Ministerul Mediului, pentru luare de atitudine și se recomandă, să identifice resursele financiare necesare pentru înregistrarea drepturilor patrimoniale asupra bunurilor imobile gestionate de minister și de entitățile din subordine;

Autoritatea:MINISTERUL FINANŢELOR

Termen implementare: 29.01.2023

Recomandarea: 2.9.2. în comun cu Ministerul Mediului, pentru luare de atitudine și se recomandă, să respecte cadrul normativ general de finanțare bugetară și să instituie un mecanism de subvenționare a întreprinderilor de stat al căror fondator este Agenția Proprietății Publice, pentru asigurarea echilibrată a implementării atât a politicilor în domeniul proprietății, cât și a politicilor în domeniile sectoriale patronate de ministerele de ramură;

Autoritatea:MINISTERUL FINANŢELOR

Termen implementare: 29.01.2023

Recomandarea: 2.10.1. să elaboreze și să prezinte Guvernului, spre aprobare, completări exhaustive la Hotărârile Guvernului nr.161/2019 și nr.91/2018 referitor la modul de transmitere a terenurilor proprietate publică din administrarea autorităților publice centrale în administrarea Agenției Proprietății Publice, în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr.901/2015, cu întocmirea obligatorie a actelor de primire-predare;

Autoritatea:AGENŢIA PROPRIETĂŢII PUBLICE

Termen implementare: 29.01.2023

Recomandarea: 2.10.2. pentru realizarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr.902/2017, să întreprindă măsurile de rigoare impuse de cadrul normativ pentru modificarea fondatorului în statutele întreprinderilor aflate în proces de insolvabilitate, cu înregistrarea modificărilor în modul stabilit la Agenția Servicii Publice;

Autoritatea:AGENŢIA PROPRIETĂŢII PUBLICE

Termen implementare: 29.01.2023

Recomandarea: 2.11. în comun cu Ministerul Mediului, pentru luare de atitudine și se recomandă, în scopul realizării prevederilor Hotărârilor Guvernului nr.161/2018 și nr.902/2017 privitor la transmiterea dreptului de fondator al întreprinderilor de stat și de administrator al terenurilor de la autoritățile publice centrale către Agenția Proprietății Publice, în calitate de fondator nou al întreprinderilor de stat aflate în proces de insolvabilitate, să inițieze procedura de modificare a statutelor acestora prin schimbarea fondatorului și excluderea din acestea a suprafețelor de terenuri transmise lor în gestiune economică, cu înregistrarea modificărilor în modul stabilit la Agenția Servicii Publice și cu informarea obligatorie a administratorului de insolvabilitate despre modificările operate;

Autoritatea:AGENŢIA PROPRIETĂŢII PUBLICE

Termen implementare: 29.01.2023

Recomandarea: 2.13. în comun cu Ministerul Finanțelor și Agenția Servicii Publice, pentru luare de atitudine și se recomandă să elaboreze un mecanism de transmitere a terenurilor din administrarea autorităților publice centrale în administrarea Agenției Proprietății Publice, cu înregistrarea drepturilor patrimoniale în baza actelor de primire-predare întocmite între părți conform Hotărârii Guvernului nr.901/2015, pct.1.5.4.1. și pct.1.5.4.2. din Ordinul ministrului Finanțelor nr.216/2015;

Autoritatea:AGENŢIA PROPRIETĂŢII PUBLICE

Termen implementare: 29.01.2023

Recomandarea: 2.14. în comun cu Agenția Servicii Publice, pentru luare de atitudine și se recomandă să înregistreze drepturile patrimoniale asupra terenurilor incluse în Hotărârea Guvernului nr.161/2019 doar în baza actelor de primire-predare încheiate între autoritățile publice centrale/instituțiile bugetare/instituțiile publice la autogestiune, întreprinderile de stat etc. și Agenția Proprietății Publice, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.901/2015;

Autoritatea:AGENŢIA PROPRIETĂŢII PUBLICE

Termen implementare: 29.01.2023

Recomandarea: 2.12. în comun cu Ministerul Mediului și Agenția „Apele Moldovei”, pentru luare de atitudine și se recomandă să clarifice situațiile privind efectuarea de către Agenția „Apele Moldovei” a lucrărilor de reparații capitale la obiectivele ce aparțin cu titlu de proprietate terților (întreprinderile de stat al căror fondator este Agenția Proprietății Publice: diguri, construcții hidrotehnice), cu asigurarea capitalizării valorii acestora de către proprietarii obiectivelor respective;

Autoritatea:AGENŢIA PROPRIETĂŢII PUBLICE

Termen implementare: 29.01.2023

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY