Actualizat: Duminică, 21 Iulie 2024
Curtea de Conturi a Republicii Moldova
RO RU EN

Hotărârea nr.45 din 21 august 2023 cu privire la Raportul misiunii de follow-up privind evaluarea nivelului de implementare a recomandărilor înaintate prin Hotărârea Curții de Conturi nr.84 din 30 noiembrie 2018 „Cu privire la Raportul auditului performanței cu tema: „În ce mod resursele investite în dezvoltarea și implementarea Sistemului Informațional de Management în Educație (SIME) asigură realizarea scopului stabilit și cum poate fi acesta îmbunătățit pentru atingerea impactului scontat?””

Nr. 45 din 21.08.2023
Prima | RAPOARTE DE AUDIT
Recomandarea: 2.4. pentru informare în vederea întreprinderii acțiunilor corespunzătoare pentru implementarea recomandărilor expuse în Raportul misiunii de follow-up, cu elaborarea unui plan de acțiuni și desemnarea persoanelor responsabile în acest sens

Autoritatea:Ministerul Educației și Cercetării

Termen implementare: 07.09.2024
Răspunsul autorității:
MEC nr. 08/3-09/1734 din 15.03.2024
În scopul executări Hotărârii Curţii de Conturi nr. 45 din 21.08.2023 cu privire la Raportul misiunii de follow-up privind evaluarea nivelului de implementare a recomandărilor înaintate prin Hotărârii Curţii de Conturi nr.84 din 30 noiembrie 2018 „Cu privire la Raportul auditului performanţei cu tema: „în ce mod resursele investite în dezvoltarea şi implementarea Sistemului Informaţional de Management în Educaţie (SIME) asigură realizarea scopului stabilit şi cum poate fi acesta îmbunătăţit pentru atingerea impactului scontat?”” Ministerul Educaţiei şi Cercetării a elaborat Planul de acţiuni pentru executarea Hotărârii Curţii de conturi nr.45 din 21.08.2023, aprobat prin Ordin MEC nr.1303 din 18.10.2023 (Anexa nr.l).https://mec.gov.md/ro/content/audit-extern
MEC nr.08_3_09_1734 din 15.03.2024.pdf

Autoritatea:Biroul Național de Statistică

Termen implementare: 07.09.2024
Răspunsul autorității:
BNS nr.08-06/04 din 21.03.2024
In vederea implementării recomandării Curţii de Conturi, BNS a realizat următoarele acţiuni:
1. La data de 12 octombrie 2023 reprezentanții BNS au participat la ședința de lucru privind analiza Sistemului Informațional de Management în Educație (SIME) şi oferirea recomandărilor de îmbunatățire suplimentară pentru asigurarea disponibilității datelor relevante şi exacte, organizată de MEC, (scr. MEC nr.08/3-09/525 din 09.10.2023). La ședința au participat responsabilii de gestionarea SIME din cadrul MEC, precum şi expertul UNICEF, consultant național angajat pentru acordarea suportului MEC în efectuarea analizei datelor din SIME şi elaborarea recomandărilor de îmbunatățire a datelor. în cadrul ședinței s-a decis că MEC va transmite BNS materialele metodologice despre datele din SIME (definiții, noțiuni, metadate) şi va solicita instituirea de grupuri de lucru privind SIME pe câteva module/teme - în care BNS va delega reprezentanți conform domeniului de responsabilitate.
2. în trimestrul IV, 2023 specialiștii BNS au efectuat analiza comparativă a datelor din SIME cu cele din cercetările statistice privind învățământul primar şi secundar general, prin contrapunerea unui set de date relevante pentru anul de studii 2022/23. Acțiune prevăzută în Planul de acțiuni al BNS pentru 2023 (nr. 1.3.6.2 Obținerea datelor cu privire la învățământul primar şi secundar general din SIME al MEC pentru analiza comparativă cu datele din cercetările statistice 1-edu şi 83-edu în vederea confirmării relevanței SDA pentru scopuri statistice).
De menționat, că analiza comparativă a datelor din două surse (BNS şi SIME) s-a axat pe datele privind numărul de elevi, numărul de absolvenți pe sexe şi nivele educaționale, numărul de cadre de conducere şi didactice pe sexe, în profil teritorial. Datele au fost contrapuse şi analizate, atât la nivel de ţară, cât şi la nivel de raion/municipiu. Rezultatele contrapunerii datelor au fost descrise în Raportul ,Analiza comparativă a datelor privind învățământul primar şi secundar general colectate de către BNS si MEC/SIME”.
în cadrul analize au fost constatate diferențe în date din varii motive, rezultatele analizei urmează a fi discutate cu responsabilii de gestionare a SIME al MEC în semestrul I, 2024.
3. La solicitările periodice ale MEC, BNS prezintă datele statistice produse în baza cercetărilor statistice, astfel a fost prezentată informația privind:
- educația timpurie, inclusiv cu dezagregare în profil teritorial (formular statistic 85-edu), pentru anul 2022;
- numărul de studenți înmatriculați şi efectivul total de studenți din instituţiile de învățământ superior publice şi private, distribuiţi pe cicluri şi forme de învăţământ, pe specialităţi, precum şi informaţia cu referire la personalul de conducere, ştiinţifico-didactic şi didactic (formular statistic 4-edu), la începutul anului de studii 2022/23.
Conform MEC, datele sunt utilizate pentru contrapunerea datelor din SIME cu cele din cercetările statistice, precum şi pentru ale scopuri administrative ale ministerului.
De menţionat că, toate formularele cercetărilor statistice conțin precizări metodologice, informaţii privind periodicitatea de colectare, persoana responsabilă de completare. Iar indicaţiile metodologice de completare a formularelor cercetărilor statistice sunt disponibile, cu acces deschis, pe pag web oficială a BNS la adresa: https://statistica.gov.md/ro/formulare-statistice-69.html. care constituie suport metodologic din partea BNS pentru activităţi metodologice ale MEC ce ţin de SIME.
4. La solicitare, BNS a participat la avizarea proiectelor hotărârilor de Guvern ce ţin de SIME al MEC, astfel:
- în noiembrie 2023, BNS a examinat şi avizat proiectul hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea Conceptului Sistemului Informaţional de Management în învăţământul Superior (număr unic 752/MEC/2023), cu menţiunea că Capitolul III, Spaţiul juridico-normativ al funcţionării sistemului nu include Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al RM;
- în ianuarie 2024, BNS a examinat şi avizat proiectul hotărârii de
Guvern cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de funcţionare şi utilizare a Sistemului informaţional de management în educaţie (număr unic 4/MEC/2024) cu unele comentarii de completare a Capitolului - Drepturile şi obligaţiile subiecţilor în domeniul formării şi exploatării SIME la Secţiunea - Drepturile şi obligaţiunile destinatarului datelor

Autoritatea:Centrul Tehnologii Informaţionale şi Comunicaţionale în Educaţie

Termen implementare: 07.09.2024

Autoritatea:Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare

Termen implementare: 07.09.2024
Răspunsul autorității:
Scris.ANACEC nr.1085-03 din 10.10.2023: A fost elaborat un Plan de acțiuni pentru implementarea recomandărilor expuse în RAportul misiunii de follow-up.
A fost remis către CTICE și MEC un demers prin care ANACEC a înaintat o listă cu propuneri în vedera completării și dezvoltării SIME cu informații suplimentare și oferirea unui acces mai larg la diverse tipuri de date prelucrate de SIME prin crearea unui număr mai mare de conturi de analiști naționali școlari pentru angajații Direcției evaluare în învățământul general din cadrul ANACEC. 808-23_ANACEC.pdf

Autoritatea:Direcția Învățâmint, Tineret și Sport a Primăriei mun.Balti

Termen implementare: 07.09.2024

Autoritatea:DIRECȚIA GENERALĂ RAIONALĂ ÎNVĂȚĂMÎNT, TINERET ȘI SPORT OCNIȚA

Termen implementare: 07.09.2024

Autoritatea:Direcția Învățământ, Tineret și Sport, Călărași

Termen implementare: 07.09.2024

Autoritatea:Direcția Generală Educație,Strășeni

Termen implementare: 07.09.2024

Autoritatea:Direcța Cultură, Turism, Tineret și Sport, Leova

Termen implementare: 07.09.2024

Autoritatea:DIRECȚIA ÎNVĂȚĂMÎNT, TINERET ȘI SPORT R-NUL DONDUȘENI

Termen implementare: 07.09.2024

Autoritatea:Direcția Generală Învățământ. UTA Gagauzia

Termen implementare: 07.09.2024
Răspunsul autorității:
Scris.DGÎ_Găgăuzia nr.01/1-13-1056 din 20.09.2023: Приказ ГУО Гагаузии № 02-2/481 от 22.10.2021 ,,О назначении регионального координатора по администрированию SIME
Декларация о неразглашении персональных данных
Индивидуальные задачи деятельности и показатели результативности
766-23_DGÎ_Găgăuzia.pdf

Autoritatea:Direcția Învățământ, Tineret și Sport, Briceni

Termen implementare: 07.09.2024

Autoritatea: Direcția Generală Învățământ,Cahul

Termen implementare: 07.09.2024

Autoritatea: Direcția Generală învățământ, Tineret și Sport, Cantemir

Termen implementare: 07.09.2024
Răspunsul autorității:
Scris.DGÎ_Cantemir nr.338 din 09.10.2023. 807-23_DGÎ_Cantemir.pdf

Autoritatea: Direcția Educație, Cultură, Tineret, Sport și Turism,Căușeni

Termen implementare: 07.09.2024

Autoritatea: Direcția Generală Învățămât, Tineret și Sport, Cimislia

Termen implementare: 07.09.2024

Autoritatea:Direcția Educație Drochia

Termen implementare: 07.09.2024

Autoritatea: Direcția Generală Învățământ, Tineret și Sport, Criuleni

Termen implementare: 07.09.2024

Autoritatea:Direcția Generală Învățământ, Tineret și Sport, Dubăsari

Termen implementare: 07.09.2024

Autoritatea:DIRECŢIA GENERALĂ ÎNVĂŢĂMÎNT, TINERET ŞI SPORT, EDINEŢ

Termen implementare: 07.09.2024

Autoritatea:Direcția Generală Învățământ, Tineret și Sport, Florești

Termen implementare: 07.09.2024

Autoritatea:Direcția Generală Învățământ, Tineret și Sport, Glodeni

Termen implementare: 07.09.2024

Autoritatea:Direcția Generală Educație Ialoveni

Termen implementare: 07.09.2024

Autoritatea: Direcția Învățământ, Leova

Termen implementare: 07.09.2024

Autoritatea:Direcția Generală Învățământ, Tineret și Sport, Nisporeni

Termen implementare: 07.09.2024

Autoritatea:Direcția Generală Educație, Orhei

Termen implementare: 07.09.2024

Autoritatea:Direcția Generală Învățîmânt, Tineret și Sport, Rezina

Termen implementare: 07.09.2024

Autoritatea:Direcția Generală Învățământ, Tineret și Spor, Riscani

Termen implementare: 07.09.2024

Autoritatea:Direcția Educație, Sîngerei

Termen implementare: 07.09.2024

Autoritatea:Centrul metodic al Direcției învățîmânt,Șoldănești

Termen implementare: 07.09.2024

Autoritatea:Direcția Învățământ, Soroca

Termen implementare: 07.09.2024

Autoritatea:Direcția Generală Educație, Ștefan-Vodă

Termen implementare: 07.09.2024

Autoritatea:Direcția Învățământ, Cultură și Turism a Consiliului Raional Taraclia

Termen implementare: 07.09.2024

Autoritatea:DIRECŢIA GENERALĂ ÎNVĂŢĂMÎNT, TINERET ŞI SPORT, TELENEŞTI

Termen implementare: 07.09.2024

Autoritatea:Direcția Educație, Ungheni

Termen implementare: 07.09.2024

Autoritatea:Direcția Generală Educație,Cultură și Turism Anenii Noi

Termen implementare: 07.09.2024

Autoritatea: Direcția Generală Învățământ, Tineret și Sport, Basarabeasca

Termen implementare: 07.09.2024

Autoritatea:Direcția Generală Educație, Tineret și Sport a Consiliului mun.Chișinău

Termen implementare: 07.09.2024

Autoritatea:DIRECŢIA GENERALĂ EDUCAȚIE ȘI CULTURĂ , r-nul FĂLEŞTI

Termen implementare: 07.09.2024

Recomandarea: 1.1. să revizuiască și să asigure actualizarea cadrului normativ și celui regulator aferente instituirii și funcționării SIME, în vederea asigurării utilizării eficiente a acestuia, transmiterii atribuțiilor aferente formării registrelor către subiecții rapoartelor juridice, în conformitate cu prevederile legale (subpct.4.2.2 și subpct.4.2.12)

Autoritatea:Ministerul Educației și Cercetării

Termen implementare: 07.09.2024
Răspunsul autorității:
MEC nr. 08/3-09/1734 din 15.03.2024
Proiectul de HG a fost expediat spre înregistrare la Cancelaria de Stat - scrisoare nr. 08/3-09/29 din 02.01.2024
Proiectul de HG a fost expediat pentru a 2 avizare - scrisoare nr. 08/3- 09/1293 din 23.02.2024
MEC nr.08_3_09_1734 din 15.03.2024.pdf

Autoritatea:Centrul Tehnologii Informaţionale şi Comunicaţionale în Educaţie

Termen implementare: 07.09.2024

Recomandarea: 1.2. să elaboreze și să aprobe o metodologie de introducere, gestionare și utilizare a datelor statistice în educație, cu agrearea/unificarea definițiilor explicite pentru fiecare dintre indicatorii prezentați, a modului de cuantificare a acestora, în vederea asigurării alinierii la standardele internaționale și ale UE în domeniul statisticii educației (subpct.4.2.3)

Autoritatea:Ministerul Educației și Cercetării

Termen implementare: 07.09.2024
Răspunsul autorității:
MEC nr. 08/3-09/1734 din 15.03.2024
La data de 12 octombrie 2023 a avut loc ședința de lucru cu Biroul Naţional de Statistică privind analiza Sistemului Informațional de management în educaţie şi oferirea recomandărilor de îmbunătăţirea suplimentară pentru asigurarea disponibilităţii datelor relevante şi exacte.
Totodată, urmează să fie creat un grup de lucru inclusiv cu reprezentanții din partea Biroului Național de Statistică privind utilizarea datelor statistice din SIME. MEC nr.08_3_09_1734 din 15.03.2024.pdf

Autoritatea:Centrul Tehnologii Informaţionale şi Comunicaţionale în Educaţie

Termen implementare: 07.09.2024

Autoritatea:Biroul Național de Statistică

Termen implementare: 07.09.2024
Răspunsul autorității:
BNS nr.08-06/04 din 21.03.2024
In vederea implementării recomandării Curţii de Conturi, BNS a realizat următoarele acţiuni:
1. La data de 12 octombrie 2023 reprezentanții BNS au participat la ședința de lucru privind analiza Sistemului Informațional de Management în Educație (SIME) şi oferirea recomandărilor de îmbunatățire suplimentară pentru asigurarea disponibilității datelor relevante şi exacte, organizată de MEC, (scr. MEC nr.08/3-09/525 din 09.10.2023). La ședința au participat responsabilii de gestionarea SIME din cadrul MEC, precum şi expertul UNICEF, consultant național angajat pentru acordarea suportului MEC în efectuarea analizei datelor din SIME şi elaborarea recomandărilor de îmbunatățire a datelor. în cadrul ședinței s-a decis că MEC va transmite BNS materialele metodologice despre datele din SIME (definiții, noțiuni, metadate) şi va solicita instituirea de grupuri de lucru privind SIME pe câteva module/teme - în care BNS va delega reprezentanți conform domeniului de responsabilitate.
2. în trimestrul IV, 2023 specialiștii BNS au efectuat analiza comparativă a datelor din SIME cu cele din cercetările statistice privind învățământul primar şi secundar general, prin contrapunerea unui set de date relevante pentru anul de studii 2022/23. Acțiune prevăzută în Planul de acțiuni al BNS pentru 2023 (nr. 1.3.6.2 Obținerea datelor cu privire la învățământul primar şi secundar general din SIME al MEC pentru analiza comparativă cu datele din cercetările statistice 1-edu şi 83-edu în vederea confirmării relevanței SDA pentru scopuri statistice).
De menționat, că analiza comparativă a datelor din două surse (BNS şi SIME) s-a axat pe datele privind numărul de elevi, numărul de absolvenți pe sexe şi nivele educaționale, numărul de cadre de conducere şi didactice pe sexe, în profil teritorial. Datele au fost contrapuse şi analizate, atât la nivel de ţară, cât şi la nivel de raion/municipiu. Rezultatele contrapunerii datelor au fost descrise în Raportul ,Analiza comparativă a datelor privind învățământul primar şi secundar general colectate de către BNS si MEC/SIME”.
în cadrul analize au fost constatate diferențe în date din varii motive, rezultatele analizei urmează a fi discutate cu responsabilii de gestionare a SIME al MEC în semestrul I, 2024.
3. La solicitările periodice ale MEC, BNS prezintă datele statistice produse în baza cercetărilor statistice, astfel a fost prezentată informația privind:
- educația timpurie, inclusiv cu dezagregare în profil teritorial (formular statistic 85-edu), pentru anul 2022;
- numărul de studenți înmatriculați şi efectivul total de studenți din instituţiile de învățământ superior publice şi private, distribuiţi pe cicluri şi forme de învăţământ, pe specialităţi, precum şi informaţia cu referire la personalul de conducere, ştiinţifico-didactic şi didactic (formular statistic 4-edu), la începutul anului de studii 2022/23.
Conform MEC, datele sunt utilizate pentru contrapunerea datelor din SIME cu cele din cercetările statistice, precum şi pentru ale scopuri administrative ale ministerului.
De menţionat că, toate formularele cercetărilor statistice conțin precizări metodologice, informaţii privind periodicitatea de colectare, persoana responsabilă de completare. Iar indicaţiile metodologice de completare a formularelor cercetărilor statistice sunt disponibile, cu acces deschis, pe pag web oficială a BNS la adresa: https://statistica.gov.md/ro/formulare-statistice-69.html. care constituie suport metodologic din partea BNS pentru activităţi metodologice ale MEC ce ţin de SIME.
4. La solicitare, BNS a participat la avizarea proiectelor hotărârilor de Guvern ce ţin de SIME al MEC, astfel:
- în noiembrie 2023, BNS a examinat şi avizat proiectul hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea Conceptului Sistemului Informaţional de Management în învăţământul Superior (număr unic 752/MEC/2023), cu menţiunea că Capitolul III, Spaţiul juridico-normativ al funcţionării sistemului nu include Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al RM;
- în ianuarie 2024, BNS a examinat şi avizat proiectul hotărârii de
Guvern cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de funcţionare şi utilizare a Sistemului informaţional de management în educaţie (număr unic 4/MEC/2024) cu unele comentarii de completare a Capitolului - Drepturile şi obligaţiile subiecţilor în domeniul formării şi exploatării SIME la Secţiunea - Drepturile şi obligaţiunile destinatarului datelor


Recomandarea: 1.3. să asigure implementarea unor proceduri și controale TI eficiente și adecvate (generale și ale aplicației) în vederea garantării securității și integrității datelor prelucrate în SIME, inclusiv a unei politici și proceduri fiabile de gestionare a: parolelor, utilizatorilor, riscurilor de securitate și integritate a datelor, copiilor de rezervă (backup), precum și a unui Plan de continuitate și de recuperare în caz de dezastru, cu testarea periodică și documentarea activităților realizate, management al schimbărilor și problemelor/incidentelor prin instituirea unei mecanism eficient de gestionare și soluționare a problemelor relatate de către utilizatorii SIME, în vederea asigurării satisfacerii necesităților acestora, precum și funcționalității adecvate a Sistemului (subpct.4.2.4., subpct.4.2.8, 4.2.9)

Autoritatea:Ministerul Educației și Cercetării

Termen implementare: 07.09.2024
Răspunsul autorității:
MEC nr. 08/3-09/1734 din 15.03.2024
în urma recomandărilor CCRM a fost înăsprită politica de gestionare a parolelor:
- sistemul SIME forţează utilizatorul să schimbe parola fiecare 60 zile;
- a fost implementată varianta alternativă a autentificării în SIME prin serviciul guvernamental Mpass;
- periodic se aplică procedura de blocare a utilizatorilor care au fost inactivi pe parcursul 180 zile.
Planul de continuitate şi de recuperare presupune aplicarea procedurilor creării automate a copiilor de rezervă care periodic sunt verificate/testate la integritate prin procesul de recuperare a datelor în mediul de testare.
Desemnarea persoanei responsabile de completarea registrului activităţilor realizate, management al schimbărilor şi problemelor/incidentelor;
completarea regulată a registrului respectiv.
Ca mecanism eficient de gestionare şi soluţionare a problemelor relatate de către utilizatorii SIME va fi elaborată o aplicație de gestionare şi soluționare a problemelor. MEC nr.08_3_09_1734 din 15.03.2024.pdf

Autoritatea:Centrul Tehnologii Informaţionale şi Comunicaţionale în Educaţie

Termen implementare: 07.09.2024

Recomandarea: 1.4. să efectueze o evaluare exhaustivă a necesităților (condițiilor necesare) de funcționare și dezvoltare a SIME, inclusiv din perspectiva modulelor conform Conceptului SIME, precum și carențelor și disfuncționalităților elucidate de prezenta misiune în Raport, a riscurilor aferente, cu întocmirea unui plan de măsuri în acest sens și asigurarea implementării acestuia în vederea realizării scopului Sistemului și garantării utilizării și sustenabilității SIA (subpct.4.2.5, subpct.4.2.7, subpct.4.2.11)

Autoritatea:Ministerul Educației și Cercetării

Termen implementare: 07.09.2024
Răspunsul autorității:
MEC nr. 08/3-09/1734 din 15.03.2024
UNICEF în calitate de Agent de Grant (AG) şi Agent de Implementare (AI) pentru Fondul Multiplicator,
Programul de inovare digitală a sistemului educațional din Moldova a solicitat asistența tehnică a unui consultant naţional pentru a acorda suport MEC în vederea efectuării analizei datelor din Sistemul informațional de management în educație (SIME) existent şi a oferi recomandări de îmbunătățire ulterioară pentru a asigura disponibilitatea datelor relevante şi exacte în domeniul educațional. Constatările cu privire la procesul de colectare/raportare a datelor în sistemul informațional de management în educaţie şi propunerile de dezvoltare a SIME au fost prezentate în raportul realizat de consultant.
Propunerile de dezvoltare a SIME parţial au fost incluse în Contractul CTICE nr.22 din 15.12.2023.

MEC nr.08_3_09_1734 din 15.03.2024.pdf

Autoritatea:Centrul Tehnologii Informaţionale şi Comunicaţionale în Educaţie

Termen implementare: 07.09.2024

Recomandarea: 1.5. să determine un mecanism motivațional eficient pentru asigurarea utilizării conforme a SIME de către utilizatorii acestuia, responsabilizării și asigurării veridicității/calității datelor, funcționalității și continuității Sistemului (subpct.4.2.6)

Autoritatea:Ministerul Educației și Cercetării

Termen implementare: 07.09.2024
Răspunsul autorității:
MEC nr. 08/3-09/1734 din 15.03.2024
Pentru asigurarea utilizării conforme a SIME de către utilizatorii acestuia, responsabilizării şi asigurării veridicității/calității datelor, funcționalității şi continuității Sistemului au fost completate normele de personal pentru instituțiile publice de învățământ primar şi secundar (ciclul I şi II) cu postul de Analist/analistă date (principal) / Administrator/administratoare baze de date - Codul ocupației (CORM 006- 2021): 251102/252101, conform Ordinului MEC nr.1388 din 01.11.2023
MEC nr.08_3_09_1734 din 15.03.2024.pdf

Autoritatea:Centrul Tehnologii Informaţionale şi Comunicaţionale în Educaţie

Termen implementare: 07.09.2024

Recomandarea: 1.6. să fortifice capacitățile instituționale ale CTICE, după caz, prin modificări ale cadrului normativ relevant în vederea asigurării exercitării adecvate a sarcinilor stabilite și durabilității activității acestuia (subpct.4.2.10)

Autoritatea:Ministerul Educației și Cercetării

Termen implementare: 07.09.2024
Răspunsul autorității:
MEC nr. 08/3-09/1734 din 15.03.2024
în conformitate cu pct. 7.32 din Planul de acţiuni al Ministerului Educaţiei şi Cercetării pentru anul 2024 aprobat prin Ordinul nr.53 din 22.01.2024, urmează a fi revizuit cadrul normativ privind activitatea CTICE MEC nr.08_3_09_1734 din 15.03.2024.pdf

Autoritatea:Centrul Tehnologii Informaţionale şi Comunicaţionale în Educaţie

Termen implementare: 07.09.2024

Recomandarea: 1.7. să efectueze o evaluare a registrelor/SI și a resurselor informaționale deținute de autoritățile și instituțiile din domeniul educației, pentru identificarea căilor unificate omogene de automatizare, evitarea dublării sau fragmentarea neîntemeiată a proceselor, a datelor și indicatorilor educaționali, precum și pentru asigurarea prezentării sigure a datelor către părțile interesate, în modul stabilit de legislație (subpct.4.2.13)

Autoritatea:Ministerul Educației și Cercetării

Termen implementare: 07.09.2024
Răspunsul autorității:
MEC nr. 08/3-09/1734 din 15.03.2024
Urmează a fi realizată evaluarea registrelor/SI şi a resurselor informaționale deținute de autoritățile şi instituțiile din domeniul educației şi elaborat raportul privind resursele informaționale deținute de autoritățile şi instituțiile din domeniul educației. MEC nr.08_3_09_1734 din 15.03.2024.pdf

Autoritatea:Centrul Tehnologii Informaţionale şi Comunicaţionale în Educaţie

Termen implementare: 07.09.2024

Recomandarea: 1.8. să asigure integrarea, după caz, definitivarea integrării SIME cu serviciile și platformele guvernamentale (MSign, MConnect, MNotify etc.) în scopul valorificării beneficiilor acestora, eficientizării funcționării SIME, garantării calității și integrității datelor și informațiilor gestionate de Sistem (subpct.4.2.14)

Autoritatea:Ministerul Educației și Cercetării

Termen implementare: 07.09.2024
Răspunsul autorității:
MEC nr. 08/3-09/1734 din 15.03.2024
Integrarea SIME cu Mconnect a fost realizată;
Integrarea MNotify a fost realizată pentru modulul eAdmitere VET; Urmează integrarea a altor servicii guvernamentale cu toate modulele SIME.
MEC nr.08_3_09_1734 din 15.03.2024.pdf

Autoritatea:Centrul Tehnologii Informaţionale şi Comunicaţionale în Educaţie

Termen implementare: 07.09.2024

Recomandarea: 1.9. să asigure utilizatorii SIME cu instruirile și instrucțiunile necesare și suficiente în scopul familiarizării lor cu principiile și condițiile/cerințele funcționării și utilizării SIME (subpct.4.2.16)

Autoritatea:Ministerul Educației și Cercetării

Termen implementare: 07.09.2024
Răspunsul autorității:
MEC nr. 08/3-09/1734 din 15.03.2024
Instrucțiunea privind procedurile de gestionare a datelor educaționale prin intermediul Sistemului informațional de management în educație (SIME) aprobată în conformitate cu Ordinul nr. 274 din 01.03.2024.
Instruirile privind funcționarea şi utilizarea SIME sunt desfășurate de către CTICE în conformitate cu pct.3 din Planul de acţiuni privind actualizarea datelor în SIME, modulul învăţământ primar şi secundar (ciclul I şi II) aprobat prin Ordin nr. 981 din 07.10.2022.

MEC nr.08_3_09_1734 din 15.03.2024.pdf

Autoritatea:Centrul Tehnologii Informaţionale şi Comunicaţionale în Educaţie

Termen implementare: 07.09.2024

Recomandarea: 2. să asigure utilizarea conformă a SIME, în vederea asigurării plenitudinii și calității datelor generate de SIME, precum și intensificarea procedurilor de control în vederea asigurării securității și integrității datelor SIME (subpct.4.2.17 și subpct.4.2.18)

Autoritatea:Direcția Învățâmint, Tineret și Sport a Primăriei mun.Balti

Termen implementare: 07.09.2024

Autoritatea:DIRECȚIA GENERALĂ RAIONALĂ ÎNVĂȚĂMÎNT, TINERET ȘI SPORT OCNIȚA

Termen implementare: 07.09.2024

Autoritatea:Direcția Generală Educație,Strășeni

Termen implementare: 07.09.2024

Autoritatea:Direcția Învățământ, Tineret și Sport, Călărași

Termen implementare: 07.09.2024

Autoritatea:Direcța Cultură, Turism, Tineret și Sport, Leova

Termen implementare: 07.09.2024

Autoritatea:DIRECȚIA ÎNVĂȚĂMÎNT, TINERET ȘI SPORT R-NUL DONDUȘENI

Termen implementare: 07.09.2024

Autoritatea:Direcția Generală Învățământ. UTA Gagauzia

Termen implementare: 07.09.2024
Răspunsul autorității:
Scris.DGÎ_Găgăuzia nr.01/1-13-1056 din 20.09.2023: «План действий Главного управления образования на 2023-2024 уч. год по обновлению данных в Информационной системе менеджмента в образовании» (согласно приложенному файлу).
766-23_DGÎ_Găgăuzia.pdf

Autoritatea:Direcția Învățământ, Tineret și Sport, Briceni

Termen implementare: 07.09.2024

Autoritatea: Direcția Generală Învățământ,Cahul

Termen implementare: 07.09.2024

Autoritatea: Direcția Generală învățământ, Tineret și Sport, Cantemir

Termen implementare: 07.09.2024
Răspunsul autorității:
Scris.DGÎ_Cantemir nr.338 din 09.10.2023: Ordin cu privire la desemnarea persoanei responsabile la nivel de raion.
https://www.cantemiredu.md/wp-content/uploads/2023/09/nr.-256A-din-04.09.2023-cu-privire-la-desemnarea-administratorului-raional-SIME.pdf
https://www.cantemiredu.md/wp-content/uploads/2023/09/nr.-257A-din-04.09.2023-cu-privire-la-desemnarea-administartorului-raional-SIME-IET.pdf
Seminar de instruire cu administratorii de instituție
https://www.cantemiredu.md/wp-content/uploads/2023/09/nr.-266A-din-05.09.2-23-cu-privire-la-organizarea-si-desfasurarea-sedintei-cu-managerii-IET.pdf
https://www.cantemiredu.md/wp-content/uploads/2023/09/nr.-258A-din-04.09.2023-cu-privire-la-desfasurarea-seminarului-referitor-la-utilizarea-SIME.pdf
Monitorizarea datelor introduse de către administartorii de instituții
Extragerea și analiza rapoartelor de monitorizare a datelor: Monitorizare elevi, Monitorizare Personal didactic.
Revizuirea periodică a utilizatorilor SIME și blocarea utilizatorilor inactivi. 807-23_DGÎ_Cantemir.pdf

Autoritatea: Direcția Educație, Cultură, Tineret, Sport și Turism,Căușeni

Termen implementare: 07.09.2024

Autoritatea: Direcția Generală Învățămât, Tineret și Sport, Cimislia

Termen implementare: 07.09.2024

Autoritatea:Direcția Educație Drochia

Termen implementare: 07.09.2024

Autoritatea: Direcția Generală Învățământ, Tineret și Sport, Criuleni

Termen implementare: 07.09.2024

Autoritatea:Direcția Generală Învățământ, Tineret și Sport, Dubăsari

Termen implementare: 07.09.2024

Autoritatea:DIRECŢIA GENERALĂ ÎNVĂŢĂMÎNT, TINERET ŞI SPORT, EDINEŢ

Termen implementare: 07.09.2024

Autoritatea:Direcția Generală Învățământ, Tineret și Sport, Florești

Termen implementare: 07.09.2024

Autoritatea:Direcția Generală Învățământ, Tineret și Sport, Glodeni

Termen implementare: 07.09.2024

Autoritatea:Direcția Generală Educație Ialoveni

Termen implementare: 07.09.2024

Autoritatea: Direcția Învățământ, Leova

Termen implementare: 07.09.2024

Autoritatea:Direcția Generală Învățământ, Tineret și Sport, Nisporeni

Termen implementare: 07.09.2024

Autoritatea:Direcția Generală Educație, Orhei

Termen implementare: 07.09.2024

Autoritatea:Direcția Generală Învățîmânt, Tineret și Sport, Rezina

Termen implementare: 07.09.2024

Autoritatea:Direcția Generală Învățământ, Tineret și Spor, Riscani

Termen implementare: 07.09.2024

Autoritatea:Direcția Educație, Sîngerei

Termen implementare: 07.09.2024

Autoritatea:Centrul metodic al Direcției învățîmânt,Șoldănești

Termen implementare: 07.09.2024

Autoritatea:Direcția Învățământ, Soroca

Termen implementare: 07.09.2024

Autoritatea:Direcția Generală Educație, Ștefan-Vodă

Termen implementare: 07.09.2024

Autoritatea:Direcția Învățământ, Cultură și Turism a Consiliului Raional Taraclia

Termen implementare: 07.09.2024

Autoritatea:DIRECŢIA GENERALĂ ÎNVĂŢĂMÎNT, TINERET ŞI SPORT, TELENEŞTI

Termen implementare: 07.09.2024

Autoritatea:Direcția Educație, Ungheni

Termen implementare: 07.09.2024

Autoritatea:Direcția Generală Educație,Cultură și Turism Anenii Noi

Termen implementare: 07.09.2024

Autoritatea: Direcția Generală Învățământ, Tineret și Sport, Basarabeasca

Termen implementare: 07.09.2024

Autoritatea:Direcția Generală Educație, Tineret și Sport a Consiliului mun.Chișinău

Termen implementare: 07.09.2024

Autoritatea:DIRECŢIA GENERALĂ EDUCAȚIE ȘI CULTURĂ , r-nul FĂLEŞTI

Termen implementare: 07.09.2024

Recomandarea: 3. să asigure valorificarea posibilităților și beneficiilor SIME, cu întreprinderea acțiunilor necesare de conectare la acesta, precum și să contribuie la dezvoltarea Sistemului prin oferirea propunerilor relevante reieșind din necesitățile instituționale (subpct.4.1.2)

Autoritatea:Ministerul Educației și Cercetării

Termen implementare: 07.09.2024
Răspunsul autorității:
MEC nr. 08/3-09/1734 din 15.03.2024
La data de 11 octombrie 2023 a avut loc ședința de lucru cu ANACEC privind analiza Sistemului Informațional de management în educație şi oferirea recomandărilor de îmbunatățirea suplimentară pentru asigurarea disponibilității datelor relevante şi exacte.
MEC nr.08_3_09_1734 din 15.03.2024.pdf

Autoritatea:Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare

Termen implementare: 07.09.2024

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY