Actualizat: Duminică, 21 Iulie 2024
Curtea de Conturi a Republicii Moldova
RO RU EN

Curtea de Conturi recomandă BNM, în vederea remedierii problematicilor constatate, să-și îmbunătățească cadrul normativ intern

  • 09.02.2024
  • 987

Curtea de Conturi constată că unele activități, procese și proceduri ale Băncii Naționale a Moldovei necesită îmbunătățiri în aspectul dezvoltării cadrului de reglementare intern aferent domeniilor auditate.

Raportul de audit al conformității devizelor de cheltuieli și alocațiilor pentru investiții ale Băncii Naționale a Moldovei pe anii 2019 – 2022 a fost examinat astăzi, 9 februarie, în cadrul ședinței Curții de Conturi a Republicii Moldova (CCRM).

Auditul a fost efectuat în condițiile prevăzute de Legea nr.548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei (BNM), care prevede verificarea legalității și regularității devizelor de cheltuieli și a alocațiilor pentru investiții ale BNM, limitându-se la examinarea eficienței operaționale a deciziilor luate de conducerea Băncii Naționale. Conform prevederilor legale, auditul nu a inclus aspectele ce țin de implementarea politicii monetare și valutare, precum și de gestionarea rezervelor valutare ale statului.

BNM  este banca centrală a Republicii Moldova, al cărei obiectiv fundamental constă în asigurarea și menținerea stabilității prețurilor. Fără prejudicierea obiectivului său fundamental, banca urmărește asigurarea stabilității și viabilității sistemului bancar și sprijină politica economică generală a statului. Banca Națională este persoană juridică publică autonomă și este responsabilă față de Parlament.

Conform reglementărilor interne, anual toate cheltuielile administrative și investițiile capitale ale Băncii Naționale se prevăd în devizul de cheltuieli și, respectiv, în alocațiile pentru investiții care se aprobă de Consiliul de supraveghere. Devizele de cheltuieli pentru anii 2019-2022 au fost aprobate în sumă totală de 1 137,4 mil. lei, fiind executate cheltuieli în sumă de 945,4 mil. lei, sau la nivel de 83,1%. O pondere semnificativă în totalul acestor cheltuieli (945,4 mil. lei) revine celor executate pentru fondul de retribuire a muncii (697,4 mil. lei), ce constituie circa 73,8%.

Totodată, alocațiile pentru investiții,  aprobate pentru anii 2019-2022 în sumă totală de 225,6 mil. lei, au fost executate în sumă de 78,2 mil. lei, fiind înregistrat un nivel de executare de doar 34,7%.

Auditul Curții de Conturi a identificat că la planificarea devizului de cheltuieli și a alocațiilor pentru investiții nu au fost respectate un șir de principii esențiale aprobate, drept urmare nefiind valorificate alocațiile aprobate în devizele de cheltuieli în sumă de circa 192 mil. lei, sau 16,9%. Din totalul alocațiilor aprobate pentru investiții nu au fost valorificate circa 147,4 mil. lei, sau 65,3%.

Evaluarea asupra conformității executării devizelor  de cheltuieli și a alocațiilor pentru investiții au dezvăluit aspecte problematice la unele tipuri de cheltuieli sociale. Astfel,  în baza Hotărârilor Consiliului de supraveghere au fost acordate ajutoare materiale (1,2 mil. lei) foștilor angajați pensionați, ca prevederi interne fiind aplicată doar Instrucțiunea privind contabilizarea cheltuielilor.

Pentru asigurarea unor beneficii angajaților, BNM a creat o cantină pentru alimentația personalului. În acest aspect, se denotă  lipsa divizării cheltuielilor în evidența contabilă, fiind necesară completarea și dezvoltarea reglementărilor interne aferente acestei activități conexe și reglementarea calcului adaosului comercial din acest tip de activitate.

BNM a executat cheltuieli de întreținere și reparație a Oficiului de protocol nr.9 din Holercani, transmisă la balanța Băncii în baza Dispoziției Guvernului din anul 1998. Constatăm că acest obiectiv  nu se regăsește în HG nr.351 din 23.03.2005 ca proprietate publică a BNM și nu a fost înregistrată la Agenția Servicii Publice, fapt constatat și în cadrul auditului Curții de Conturi efectuat în anul 2015.

S-au constatat unele iregularități la planificarea și organizarea procedurilor de achiziții publice în cadrul BNM. Astfel, la organizarea unor proceduri de achiziții a lucrărilor au fost constatate unele deficiențe la selectarea ofertelor câștigătoare. În anul 2021, deși grupul de lucru pentru achizițiile publice din cadrul BNM a decis adresarea pentru verificarea documentelor referitor la suspiciunile de denaturare a concurenței, demersul nu a fost expediat Consiliului Concurenței.

Cheltuielile pentru unele lucrări de reparație în sumă de 3,2 mil. lei, efectuate în perioada auditată, au fost reflectate la executarea devizului de cheltuieli, dar nu fost atribuite la majorarea valorii bunului, deși sunt îndeplinite criteriile de recunoaștere potrivit prevederilor IAS 16 ,,Imobilizări corporale”. În acest aspect, auditul evidențiază necesitatea aplicării conforme a cadrului de raportare aplicabil. 

BNM dispune de un sistem de control intern aferent executării devizului de cheltuieli, organizarea și funcționarea acestuia fiind bazat pe managementul riscurilor conform reglementărilor interne, având potențial de îmbunătățire.

De menționat, că actele normative aprobate de către BNM, ce reglementează planificarea și executarea devizului de cheltuieli și alocațiilor pentru investiții, sunt de uz intern și sunt disponibile pe pagina-web internă a BNM. Curtea de Conturi constată că actele normative naționale nu conțin prevederi privind publicarea acestor acte. Auditul relevă că unele reglementări privind planificarea și executarea devizului de cheltuieli și alocațiilor pentru investiții necesită îmbunătățire și revizuire.

 

 

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY