Actualizat: Duminică, 21 Iulie 2024
Curtea de Conturi a Republicii Moldova
RO RU EN

Hotărârea nr. 9 din 28 februarie 2023 cu privire la Raportul auditului conformității asupra modului de formare,administrare și întrebuințare a resurselor financiare publice și a patrimoniului public de către Consiliul Superior al Procurorilor în perioada anilor 2018-2022

Nr. 9 din 28.02.2023
Prima | RAPOARTE DE AUDIT
Recomandarea: 2.5. Ministerului Justiției și Ministerului Finanțelor, pentru informare si, în comun cu Consiliul Superior al Procurorilor, să asigure identificarea unor mecanisme normative optime de reglementare a remunerării membrilor Consiliului Superior al Procurorilor și ai Colegiilor din subordine, reprezentanți ai societății civile, în baza unor criterii clare și previzibile, cu indicatori măsurabili, pentru a fi exclusă remunerarea și/sau achitarea de indemnizații nefondată din contul mijloacelor bugetului de stat pentru activități neexecutate.

Autoritatea:Ministerul Justiției

Termen implementare: 17.03.2024

Autoritatea:Consiliul Superior al Procurorilor

Termen implementare: 17.03.2024
Răspunsul autorității:
Scrisoarea CSP nr.5/3-09d/23-2276 din 08.09.2023. Prin Legea nr. 200/2023 pentru modificarea unor acte normative (îmbunătăţirea mecanismului de selecţie, evaluare şi răspundere disciplinară a procurorilor) au fost operate amendamente la Legea nr. 3/2016 cu privire la Procuratură.
În parte ce ţine de speţa recomandării Curţii de Conturi, se reliefează modificările operate la art.76 alin.(1), prin completare cu lit.k), care normează că:
„ k) în cazul absenţei nemotivate de la mai mult de 3 şedinţe consecutive sau de la 5 şedinţe în decursul unui an calendaristic;
Această normă legală este aplicabilă şi membrilor din Colegiile din subordinea CSP (art.83 alin.(7) din Legea nr.3/2016).
Mai mult, începând cu data de 04.08.2023, data intrării în vigoare a Legii nr.200/2023, mandatul membrilor Colegiului pentru selecţia şi cariera procurorilor şi ai Colegiului pentru evaluarea performanţelor procurorilor au încetat de drept, fiind creat un nou colegiu - Colegiul pentru selecţia şi evaluarea procurorilor.
Aici, se notifică că membrii Colegiului nou creat se detaşează pe durata exercitării mandatului de membru al acestuia (art.83 alin.6 (prim)) din Legea nr.3/2016). Respectiv, toate obligaţiile şi responsabilităţile funcţiei de membru în colegiul nou creat (inclusiv salarizarea şi alte garanţii sociale) vor fi tratate prin optica instituţiei detaşării.
Totodată, prin adresarea recentă a unui membru al CSP, reprezentant al societăţii civile, s-a solicitat Comisiei juridice, numiri şi imunităţi a Parlamentului Republici Moldova un aviz consultativ cu referire la interpretarea normei „absenţa de la şedinţă’’ în contextul şedinţelor amânate/anulate din lipsă de cvorum. Astfel, interpretarea legiuitorului ce va fi oferită, în contextul respectivei speţe, va aduce mai multă claritate şi previzibilitatea la aplicarea în fapt a normei în cadrul procedurilor administrative de referinţă. Raspunsul CSP din 08.09.2023 HCC 9 2023.pdf

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Termen implementare: 17.03.2024
Răspunsul autorității:
Scrisoarea MF nr.05-10/101/1882 din 19.12.2023. Prin Legea nr.200/2023 (Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 291¬295 art. 508 din 04.08.2023), au fost operate modificări ale unor acte normative (îmbunătăţirea mecanismului de selecţie, evaluare şi răspundere disciplinară a procurorilor), care stabilesc, inclusiv, modalitatea de salarizare a membrilor Consiliului Superior al Procurorilor şi Colegiilor CSP pentru munca desfăşurată.
Totodată, prin Legea nr.168/2023 pentru modificarea unor acte normative (Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 223-226 art. 388 din 30.06.2023), a fost modificat art.74 din Legea nr.3/2016 cu privire la procuratură, care stabileşte mărimea indemnizaţiei pentru membrii Consiliului Superior al Procurorilor reprezentanţi ai societăţii civile şi criteriile de achitare a indemnizaţiilor. Raspuns MF HCC 9 2023 din 19.12.2023.pdf

Recomandarea: 2.4. Consiliului Superior al Procurorilor, pentru luare de atitudine, și se recomandă examinarea rezultatelor auditului public extern, conform competențelor, cu aprobarea unui plan de măsuri privind remedierea situațiilor constatate și asigurarea implementării recomandărilor din Raportul de audit.

Autoritatea:Consiliul Superior al Procurorilor

Termen implementare: 17.09.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea CSP nr.5/3-09d/23-2276 din 08.09.2023. S-a prezentat informația privind măsurile întreprinse. Raspunsul CSP din 08.09.2023 HCC 9 2023.pdf

Recomandarea: 1. Să asigure conformitatea acordării premiilor unice și a sporului pentru performanță în conformitate cu cadrul legal în vigoare (pct. 4.1.2).

Autoritatea:Consiliul Superior al Procurorilor

Termen implementare: 17.09.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea CSP nr.5/3-09d/23-2276 din 08.09.2023. Acest segment este monitorizat strict şi continuu.
Respectiv, pentru conformitatea acţiunilor menţionate, se reprezintă statistic următoarea stare de fapt la data raportării: Aferent premiilor unice - valoarea totală a mijloacelor financiare utilizate constituie 4,5 % din totalul de 5 % planificate.
- Aferent sporului pentru performanţă - mijloacele financiare valorificate constituie 6,24 % din totalul de 10 %.
Evidenţele respective, pentru a păstra caracterul consecvent al acţiunilor, sunt reflectate lunar în textul actelor administrative de referinţă (Ordine). Raspunsul CSP din 08.09.2023 HCC 9 2023.pdf

Recomandarea: 2. Să asigure conformarea la cadrul regulator a Regulamentului intern cu privire la acordarea sporului pentru performanță, reieșind și din contextul modificărilor operate în cadrul legal aferent (pct. 4.1.2).

Autoritatea:Consiliul Superior al Procurorilor

Termen implementare: 17.09.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea CSP nr.5/3-09d/23-2276 din 08.09.2023. Regulamentului intern cu privire la acordarea sporului pentru performantă a fost modificat (Ordinul Preşedintelui CSP nr. 5/5-34 din 05.07.2023) şi adus în concordanţă cu ultimele modificări operate în Regulamentul cadrul cu privire la modul de stabilire a sporului pentru performanţă personalului din unităţile bugetare din H.G. nr. 1231/2018. Raspunsul CSP din 08.09.2023 HCC 9 2023.pdf

Recomandarea: 3. Să asigure monitorizarea recuperării, în conformitate cu cadrul legal în vigoare, a zilelor de concediu anual neutilizate de către angajații CSP (pct.4.1.2).

Autoritatea:Consiliul Superior al Procurorilor

Termen implementare: 17.09.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea CSP nr.5/3-09d/23-2276 din 08.09.2023. Serviciul resurse umane a elaborat o Notă informativă prin care salariaţii din cadrul CSP au fost informaţi despre obligativitatea si necesitatea utilizării zilelor de concediu de odihnă anual nefolosit care la data de 31.12.2022 constituia - 675 zile.
Acest număr este în descreştere, precum şi utilizarea zilelor de concediu nefolosit în legătură cu rechemarea din concediul de odihnă anual. Respectiv, în data de 08.09.2023, se înregistrează doar o restanţă de 84 de zile de concediu nefolosit. Raspunsul CSP din 08.09.2023 HCC 9 2023.pdf

Recomandarea: 4. Să asigure raportarea conformă la Agenția Proprietății Publice a valorii patrimoniului administrat (pct.4.2.1).

Autoritatea:Consiliul Superior al Procurorilor

Termen implementare: 17.09.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea CSP nr.5/3-09d/23-2276 din 08.09.2023. Prin scrisoarea nr.5/3-10d-603 din 01.03.2023 către Agenţia Proprietăţi Publice, a fost raportată valoarea contabilă corectă a mijloacelor fixe potrivit situaţiei din 01.01.2021 în mărime de 3295,3 mii lei şi respectiv din 01.01.2022 în mărime de 2683,7 mii lei, administrat conform competenţelor instituţionale. Raspunsul CSP din 08.09.2023 HCC 9 2023.pdf

Recomandarea: 5. Să asigure dezvoltarea sistemului de CIM în cadrul CSP, prin elaborarea și implementarea unui plan de acțiuni de remediere a deficiențelor constatate în Raportul anual privind CIM (pct. 4.3).

Autoritatea:Consiliul Superior al Procurorilor

Termen implementare: 17.09.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea CSP nr.5/3-09d/23-2276 din 08.09.2023. Este elaborat un plan de acţiuni cu indicatori de rezultat, aprobat de Preşedintele CSP, care reflectă punctual progresele ce urmează a fi înregistrate pentru conformitatea realizării acţiunilor din CIM. Raspunsul CSP din 08.09.2023 HCC 9 2023.pdf

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY