Actualizat: Duminică, 21 Iulie 2024
Curtea de Conturi a Republicii Moldova
RO RU EN

Hotărârea nr.50 din 30 noiembrie 2023 cu privire la Raportul auditului conformității privind gestionarea patrimoniului public și a resurselor financiare de către Instituția Publică „Agenția Servicii Publice” în anul 2022

Nr. 50 din 30.11.2023
Prima | RAPOARTE DE AUDIT
Recomandarea: 2.4. pentru asigurarea elaborării și înaintării spre aprobare a cadrului normativ cu privire la principiile fundamentale de organizare, funcționare, finanțare și gestiune a resurselor financiare publice ale instituțiilor publice la autogestiune prin intermediul sistemului trezorerial al Ministerului Finanțelor, precum și reglementarea modului de efectuare a monitoringului financiar al acestor entități

Autoritatea:Cancelaria de Stat

Răspunsul autorității:
MF nr. 05-10/33/447 din 18.03.2024
întru realizarea recomandării 2.4., Ministerul Finanţelor a setat în Planul de acţiuni a ministerului pentru anul 2024, următoarele acţiuni:
- Ajustarea procedurilor de management financiar bugetar conform conceptului de „autogestiune” aprobat;
- Gestionarea, prin Contul unic trezorerial, a resurselor bugetare primite de către instituţiile publice la autogestiune, întreprinderile de stat, întreprinderile municipale, societăţile pe acţiuni şi alte instituţii publice ale căror fondatori sunt autorităţile.
Completare 20.06.2024
MF nr. 05-10/83/946 din 17.06.2024
Conform Hotărârii Guvernului nr.887/2023 privind aprobarea Planului de acţiuni al Guvernului pentru anul 2024, în compartimentul „Disciplină în instituţii şi ordine în ţară”, acţiunea nr.539 „Adoptarea hotărârii Guvernului cu privire la reglementarea statutului de autogestiune financiară de către instituţiile publice” este pusă în sarcina Cancelariei de Stat. Ministerul Finanţelor se va implica şi va acorda suportul necesar la solicitarea autorității responsabile pentru proiect.
Totodată, întru realizarea recomandării 2.4., Ministerul Finanţelor a setat în Planul de acțiuni a ministerului pentru anul 2024, următoarele acțiuni:
- Ajustarea procedurilor de management financiar bugetar conform conceptului de „autogestiune” aprobat;
- Gestionarea, prin Contul unic trezorerial, a resurselor bugetare primite de către instituţiile publice la autogestiune, întreprinderile de stat, întreprinderile municipale, societăţile pe acţiuni şi alte instituţii publice ale căror fondatori sunt autorităţile.

MF 05-10-83-946 19.06.2024.pdf

Recomandarea: 6.1.1. să asigure prezentarea, la cererea ASP sau a executantului de lucrări, a listei bunurilor imobile proprietate publică a statului, într-un termen oportun, care să permită realizarea activităților de implementare conformă a obiectivelor Proiectului PIEF (pct.4.2.1. din prezentul Raport)

Autoritatea:Agenția Proprietății Publice

Termen implementare: 20.12.2024

Recomandarea: 6.1.2. să asigure elaborarea și înaintarea spre aprobare a unor reglementări sau a unui document de politici care să determine modul de soluționare a zonelor de dispută pentru localitățile care au efectuat delimitarea și înregistrarea bunurilor imobile (pct.4.2.1. din prezentul Raport)

Autoritatea:Agenția Proprietății Publice

Termen implementare: 20.12.2024

Recomandarea: 6.1.3. să asigure convocarea Comisiei de delimitare, pe măsura prezentării spre examinare și coordonare a materialelor de delimitare, dar nu mai rar decât o dată pe lună, astfel încât să permită ASP implementarea cu succes a obiectivelor Proiectului PIEF (pct.4.2.1. din prezentul Raport)

Autoritatea:Agenția Proprietății Publice

Termen implementare: 20.12.2024

Recomandarea: 6.1.4. să asigure elaborarea și implementarea unei proceduri de examinare a materialelor de delimitare a proprietății publice, în scopul excluderii barierelor instituționale existente, precum și adoptării în termen a deciziilor aferente (pct.4.2.1. din prezentul Raport)

Autoritatea:Agenția Proprietății Publice

Termen implementare: 20.12.2024

Recomandarea: 6.1.5. să asigure elaborarea și înaintarea spre aprobare a modificărilor la cadrul normativ în vigoare, în scopul eficientizării mecanismului de semnare și ștampilare a documentelor aferente lucrărilor de delimitare masivă a proprietăților (pct.4.2.1. din prezentul Raport)

Autoritatea:Agenția Proprietății Publice

Termen implementare: 20.12.2024

Recomandarea: 6.3.1. să asigure evaluarea și bugetarea corespunzătoare a costurilor de implementare a obiectivelor strategice, precum și interconexiunea acestora cu cheltuielile prevăzute în Prognoza bugetară pe termen mediu (pct.4.1.3. din prezentul Raport)

Autoritatea:Institutia Publica Agentia Servicii Publice

Răspunsul autorității:
În proces de implementare.
Completare 20.06.2024
Statutul: în proces de implementare.
Prognoza bugetară pe termen mediu (PBTM) a ASP pentru anii 2024 - 2026 a fost elaborată și înaintată conducerii ASP spre examinare.
nr. 01-0550 din 15.03.2024.signed.pdf 01-1237 din 17.06.2024.signe.pdf

Recomandarea: 6.3.2. să asigure planificarea corespunzătoare a bugetului ASP prin includerea în acesta a veniturilor din dobânzi și a veniturilor provenite din datoriile cu termenul de prescripție expirat (pct.4.1.4. și pct.4.1.5. din prezentul Raport)

Autoritatea:Institutia Publica Agentia Servicii Publice

Termen implementare: 20.12.2024
Răspunsul autorității:
În Bugetul ASP pentru anul 2024 (publicat pe pagina web a instituției https://www.asp.gov.md/sites/default/files/documents/agentia/rapoarte/bugetul-asp/bugetul-asp-2024.pdf) au fost incluse veniturile din dobânzi și veniturile provenite din datoriile cu termen de prescripție expirat. nr. 01-0550 din 15.03.2024.signed.pdf

Recomandarea: 6.3.3. să asigure revizuirea politicii contabile în vederea reglementării unificate a modului de constituire a provizioanelor aferente potențialelor cheltuieli cu litigiile, precum și să asigure constituirea și înregistrarea armonizată și conformă a acestora (pct.4.1.6. din prezentul Raport)

Autoritatea:Institutia Publica Agentia Servicii Publice

Termen implementare: 20.12.2024
Răspunsul autorității:
ASP nr. 01/0550 din 15.03.2024
Regulile unice privind modul de constituire a provizioanelor aferente cheltuielilor cu litigii au fost aprobate prin Ordinul ASP nr.887 din 29.12.2023 cu privire la aprobarea Politicilor contabile pentru anul 2024 ale Instituției Publice ,,Agenția Servicii Publice” (copia se anexează – 50 file).

Recomandarea: 6.3.4. să asigure reexaminarea costurilor suportate pentru prestarea serviciilor publice neincluse în lista serviciilor prestate cu înlesniri, în vederea ajustării tarifelor sau identificării sursei de compensare a cheltuielilor suportate, care nu sunt acoperite prin tariful stabilit (pct.4.1.7. din prezentul Raport)

Autoritatea:Institutia Publica Agentia Servicii Publice

Termen implementare: 20.12.2024
Răspunsul autorității:
ASP nr. 01/0550 din 15.03.2024
La momentul actual se efectuează recalcularea tuturor tarifelor specificate în Nomenclatorul serviciilor prestate de către Agenția Servicii Publice și tarifele la acestea. nr. 01-0550 din 15.03.2024.signed.pdf

Recomandarea: 6.3.5. să asigure elaborarea, aprobarea și implementarea unei proceduri interne cu privire la transmiterea în locațiune a activelor neutilizate, în vederea sporirii veniturilor din locațiune și asigurării documentării corespunzătoare a activităților aferente realizate (pct.4.1.8. din prezentul Raport)

Autoritatea:Institutia Publica Agentia Servicii Publice

Răspunsul autorității:
ASP nr. 01/0550 din 15.03.2024
Actualmente, este în proces de elaborare actul normativ intern cu privire la modul de dare în locațiune a activelor neutilizate.

Completare 20.06.2024
Statutul: implementată.
Prin Ordinul nr.316 din 14.05.2024 (se anexează) a fost aprobat Regulamentul cu privire la modul de dare în locațiune a activelor neutilizate ale Agenției Servicii Publice.
nr. 01-0550 din 15.03.2024.signed.pdf 01-1237 din 17.06.2024.signe.pdf

Recomandarea: 6.3.6. să asigure elaborarea și aprobarea unei reglementări interne cu privire la modul de ridicare a plăcuțelor de înmatriculare și de comercializare a deșeurilor din metale feroase, obținute de la distrugerea acestora (pct.4.1.9. din prezentul Raport)

Autoritatea:Institutia Publica Agentia Servicii Publice

Răspunsul autorității:
ASP nr. 01/0550 din 15.03.2024
Actualmente, este în proces de elaborare actul normativ intern cu privire la modul de ridicare a plăcuțelor de înmatriculare și de comercializare a deșeurilor din metale feroase.
Completare 20.06.2024
Statutul: în proces de implementare.
A fost elaborat și remis spre avizare subdiviziunilor structurale implicate din cadrul ASP proiectul Ordinului ASP cu privire la modificarea Instrucțiunilor privind modalitatea înmatriculării vehiculelor, comandarea și eliberarea plăcilor de înmatriculare, aplicarea interdicțiilor și a marcajului convențional aprobate prin Ordinul ASP nr.607 din 21.09.2018, care prevede introducerea unor modificări în instrucțiunile vizate cu privire la modul de ridicare a plăcilor de înmatriculare și de comercializare a deșeurilor din metale feroase, obținute de la distrugerea acestora.
nr. 01-0550 din 15.03.2024.signed.pdf 01-1237 din 17.06.2024.signe.pdf

Recomandarea: 6.3.7. să asigure, prin intermediul Consiliului Proiectului PIEF sau prin alte mecanisme legale, inițierea proceselor de restructurare a perioadei de implementare a proiectului, să instituie aranjamentele instituționale de implementare, dacă este cazul, să stabilească planuri periodice de implementare, precum și să monitorizeze corespunzător implementarea acestora (pct.4.2.1. din prezentul Raport)

Autoritatea:Institutia Publica Agentia Servicii Publice

Termen implementare: 20.12.2024
Răspunsul autorității:
ASP nr. 01/0550 din 15.03.2024
Conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr.959/2023 cu privire la organizarea și funcționarea Agenției Geodezie, Cartografie și Cadastru (restructurarea domeniului geodeziei, cartografie și cadastru și modificarea unor acte normative) s-a constituit Instituția Publică ,,Cadastrul Bunurilor Imobile” prin restructurarea (separarea) Instituției Publice ,,Agenția Servicii Publice”, preluând de la ASP domeniul respectiv de activitate.
Completare 20.06.2024
scr.ASP nr.01/1237 din 17.06.2024
Statutul: în proces de implementare.
A fost adoptat Decretul Președintelui Republicii Moldova nr.1449-IX din 15 mai 2024 pentru inițierea negocierilor și aprobarea semnării Amendamentului nr.1, întocmit prin schimb de scrisori, la Acordul de finanțare dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare cu privire la Proiectul de înregistrare și evaluare funciară. nr. 01-0550 din 15.03.2024.signed.pdf ASP aprilie.pdf

Recomandarea: 6.3.8. să monitorizeze procesul de lichidare a societății comerciale afiliate SRL IT-Relax, în vederea gestionării cât mai eficiente a acestui proces și reducerii impactului cheltuielilor implicate asupra tarifelor de prestare a serviciilor publice (pct.4.2.2. din prezentul Raport)

Autoritatea:Institutia Publica Agentia Servicii Publice

Termen implementare: 20.12.2024
Răspunsul autorității:
ASP nr. 01/0550 din 15.03.2024
Urmează să fie organizată o ședință comună cu participarea responsabililor din cadrul Cancelariei de Stat, Agenției Servicii Publice și Direcției generale pentru administrarea clădirilor Guvernului, în vederea identificării soluțiilor pentru stingerea creanțelor și finalizarea lichidării, cu păstrarea bunurilor materiale ale bazei de odihnă. De asemenea, se va urmări obținerea acordului din partea Cancelariei de Stat și a Consiliului ASP pentru casarea datoriilor SC „IT-Relax” față de ASP.
Completare 20.06.2024
Statutul: în proces de implementare.
La data de 11 aprilie 2024, a avut loc o ședință de lucru la care au participat reprezentanți din cadrul Cancelariei de Stat, Direcției generale pentru administrarea clădirilor Guvernului Republicii Moldova și Agenției Servicii Publice, în cadrul căreia a fost abordată problema identificării soluțiilor de stingere a datoriilor SC „IT-Relax” SRL față de ASP, cu asigurarea integrității bunurilor Bazei de odihnă „IT-Relax” (condiție impusă prin recomandările Curții de Conturi, aprobate prin Hotărârea Curții de Conturi nr. 3 din 31.01.2024).
În urma dezbaterilor problemei date, s-a considerat oportună propunerea reprezentanților ASP de a iniția, în conformitate cu prevederile legale, procesul de casare a datoriei SC „IT-Relax” față de ASP în sumă de 323.374,24 lei, fapt consemnat în Procesul-verbal nr. 1 din 11.04.2024 (se anexează).
Ulterior, conform modului stabilit, Consiliul ASP a examinat propunerea respectivă și a decis de a aproba casarea de către Agenția Servicii Publice a datoriei „IT-Relax” SRL în sumă de 323.374,24 lei (extras din Procesul-verbal nr.2 din 06.06.2024 – se anexează).
În continuare, urmează să fie întreprinse măsurile prevăzute de lege pentru lichidarea SC „IT-Relax”, cu transmiterea mijloacelor acesteia către Direcția generală pentru administrarea clădirilor Guvernului Republicii Moldova și radierea întreprinderii din registrul de stat. nr. 01-0550 din 15.03.2024.signed.pdf 01-1237 din 17.06.2024.signe.pdf

Recomandarea: 6.3.9. să asigure capitalizarea regulamentară a cheltuielilor de reparație a mijloacelor fixe care duc la majorarea beneficiilor economice, așteptate din utilizarea acestora (pct.4.2.3. din prezentul Raport)

Autoritatea:Institutia Publica Agentia Servicii Publice

Răspunsul autorității:
ASP nr. 01/0550 din 15.03.2024
La momentul actual lucrările de montare a sistemului de cabluri structurate şi a sistemului de alimentare cu energie electrică au fost capitalizate.
Completare 20.06.2024
ASP nr.01/1238 din 17.06.2024
Pe parcursul anului 2024 (până la momentul actual) lucrările de reparație a mijloacelor fixe, care vor duce la majorarea beneficiilor economice, au fost capitalizate. nr. 01-0550 din 15.03.2024.signed.pdf 01-1237 din 17.06.2024.signe.pdf

Recomandarea: 6.3.10. să asigure realizarea măsurilor regulamentare în vederea dezvoltării și gestionării conforme a Fondului de garanție (pct.4.2.4. din prezentul Raport)

Autoritatea:Institutia Publica Agentia Servicii Publice

Răspunsul autorității:
ASP nr. 01/0550 din 15.03.2024
În baza pct.5 din anexa nr.5 la Hotărârea Guvernului nr.959/2023 cu privire la organizarea și funcționarea Agenției Geodezie, Cartografie și Cadastru (restructurarea domeniului geodezie, cartografie a și cadastru și modificarea unor acte normative) administrarea Fondului de garanție a trecut în responsabilitatea Instituției Publice Cadastrul Bunurilor Imobile.
Completare 20.06.2024
ASP nr.01/1238 din 17.06.2024
Conform prevederilor pct.5 din anexa nr.5 la Hotărârea Guvernului nr.959/2023 cu privire la organizarea şi funcționarea Agenției Geodezie, Cartografie şi Cadastru (restructurarea domeniului geodezie, cartografie a si cadastru si modificarea unor acte normative) administrarea Fondului de garanţie a trecut în responsabilitatea Instituţiei Publice Cadastrul Bunurilor Imobile. nr. 01-0550 din 15.03.2024.signed.pdf 01-1237 din 17.06.2024.signe.pdf ASP aprilie.pdf

Recomandarea: 6.3.11. să asigure ajustarea Instrucțiunii privind elaborarea, aprobarea, monitorizarea şi modificarea bugetului Agenţiei Servicii Publice, în vederea armonizării cu reglementările de redistribuire a alocațiilor bugetare conform structurii de facto a bugetului (pct.4.2.5. din prezentul Raport)

Autoritatea:Institutia Publica Agentia Servicii Publice

Termen implementare: 20.12.2024
Răspunsul autorității:
ASP nr. 01/0550 din 15.03.2024
Instrucțiunea privind elaborarea, aprobarea, monitorizarea și modificarea bugetului Agenției Servicii Publice a fost aprobată prin Ordinul ASP nr.99 din 12.02.2024 (copia se anexează – 38 file). nr. 01-0550 din 15.03.2024.signed.pdf

Recomandarea: 6.3.12. să asigure elaborarea și aprobarea unei politici cu privire la identificarea necesităților de procurări, determinarea criteriilor de acceptare și introducere a acestora în planul de achiziții (pct.4.2.5. și 4.2.6. din prezentul Raport)

Autoritatea:Institutia Publica Agentia Servicii Publice

Termen implementare: 20.12.2024
Răspunsul autorității:
A fost inițiat procesul de elaborare a actului normativ în cauză. nr. 01-0550 din 15.03.2024.signed.pdf

Recomandarea: 6.3.13. să asigure întocmirea corespunzătoare a rapoartelor de monitorizare a contractelor de achiziții publice (pct.4.2.7. din prezentul Raport)

Autoritatea:Institutia Publica Agentia Servicii Publice

Termen implementare: 20.12.2024
Răspunsul autorității:
Pe pagina web a ASP a fost publicat Raportul privind monitorizarea contractului nr. 748 din 07.06.2022 cu privire la Procurarea de blanchete de pașapoarte, laminat holografic securizat, software inclusiv servicii de mentenanță a acestuia pentru confecționarea și personalizarea blanchetelor de pașapoarte, în baza tehnologiei actuale conform modelului aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 522/2019 cu privire la modelele actelor de identitate din sistemul național de pașapoarte (https://www.asp.gov.md/sites/default/files/transparenta/achizitii/raport/2024/Raport-07.06.2022.pdf) și Rectificarea la Raportul privind monitorizarea contractelor de achiziții publice pentru perioada 01.01.2022 - 30.06.2022, care include acordul adițional la care se face referință (https://www.asp.gov.md/sites/default/files/
transparenta/achizitii/raport/2023/Rectificare-Raportul-monitorizarea-contractelor-01.01-31.12.2022.signed.pdf). nr. 01-0550 din 15.03.2024.signed.pdf

Recomandarea: 6.3.14. să asigure aplicarea conformă a prevederilor cadrului normativ în vigoare aferent cumulării funcțiilor temporar vacante (pct.4.2.8. din prezentul Raport)

Autoritatea:Institutia Publica Agentia Servicii Publice

Termen implementare: 20.12.2024
Răspunsul autorității:
ASP nr. 01/0550 din 15.03.2024
În cadrul ASP la moment nu sunt cazuri de cumulare a funcțiilor de conducere. În cazul funcției vacante de conducător sau absenței temporare a unui conducător se utilizează fie mecanismul de încredințare a obligațiunilor de funcție, ce presupune că un subaltern exercită temporar funcțiile conducătorului temporar absent în temeiul art. 156 alin.(3) din Codul muncii, fie mecanismul de transfer temporar în funcția respectivă în temeiul art.74 alin. (21 ) din Codul muncii. nr. 01-0550 din 15.03.2024.signed.pdf

Recomandarea: 6.3.15. să asigure implementarea unui mecanism de acordare, angajaților ASP, a zilelor de concediu neutilizate de aceștia din perioadele anterioare, astfel încât să nu fie periclitată activitatea operațională a Agenției (pct.4.2.8. din prezentul Raport)

Autoritatea:Institutia Publica Agentia Servicii Publice

Termen implementare: 20.12.2024
Răspunsul autorității:
ASP nr. 01/0550 din 15.03.2024
Pentru stimularea utilizării concediilor de odihnă de către salariații instituției, în conformitate cu prevederile art.116 din Codul muncii, anual se emite ordinul de programare a concediilor pentru anul de gestiune.
Totodată, în fiecare lună salariații programați pentru luna următoare sunt preîntâmpinați despre faptul survenirii perioadei programate de concediu.
De asemenea, se întreprind măsuri ca salariații să utilizeze şi concediile pentru perioadele anterioare. Astfel, ca măsură indirectă de stimulare a utilizării concediilor este faptul că în Contractul colectiv de muncă al ASP pentru anii 2023 - 2025 este stipulat, că zilele de concediu suplimentare, care se acordă exclusiv după utilizarea zilelor de concediu anual prevăzute de Codul muncii şi nu se utilizează în anul de gestiune, nu se mai transferă pentru alt an. Măsurile respective au dus la diminuarea numărului de provizioane pe care instituția trebuie să le programeze pentru concedii anual.
Astfel, dacă la data de 01.01.2023 erau neutilizate circa 121810 zile de concediu anual, atunci la data de 01.01.2024 provizioanele constituiau 99681 zile, iar la data de 28.02.2024 constituiau - 80831 zile de concediu anual. nr. 01-0550 din 15.03.2024.signed.pdf

Recomandarea: 6.3.16. să asigure efectuarea conformă a inventarierii, în vederea evaluării și contabilizării corespunzătoare a imobilizărilor corporale și a activelor circulante, precum și pentru determinarea modului de utilizare viitoare a bunurilor materiale și nemateriale neutilizate în activitatea operațională a ASP (pct.4.3.1., 4.3.2., 4.3.4., 4.3.5. din prezentul Raport)

Autoritatea:Institutia Publica Agentia Servicii Publice

Răspunsul autorității:
În proces de implementare.
Completare 20.06.2024
scr. ASP nr.01/1237 din 17.06.2024
Statutul: implementată.
Proces-verbal al ședinței Comisiei centrale de inventariere a Instituției Publice „Agenția Servicii Publice” din 29.03.2024 (copia - se anexează).
nr. 01-0550 din 15.03.2024.signed.pdf 01-1237 din 17.06.2024.signe.pdf

Recomandarea: 6.3.17. să asigure transmiterea regulamentară a terenurilor proprietate publică de stat către Agenția Proprietății Publice (pct.4.3.2. din prezentul Raport)

Autoritatea:Institutia Publica Agentia Servicii Publice

Termen implementare: 20.12.2024
Răspunsul autorității:
ASP nr. 01/0550 din 15.03.2024
La data de 28.02.2024 Cancelaria de Stat a aprobat Actele de transmitere a terenurilor, mijloacelor fixe şi altor active proprietate publică, întocmite în baza Ordinului Cancelariei de Stat nr.110 din 08.11.2023 cu privire la instituirea Comisiei de transmitere, în temeiul Hotărârii Guvernului nr.161/2019 cu privire la aprobarea listei terenurilor proprietate publică a statului din administrarea Agenției Proprietății Publice.
Terenurile menționate au fost transmise, cu titlu gratuit, din administrarea Cancelariei de Stat, gestiunea Instituției Publice „Agenţia Servicii Publice”, în administrarea Agenției Proprietății Publice (copia Actelor de transmitere a terenurilor, mijloacelor fixe și altor active proprietate publică din 28.02.2024 - se anexează – partea I (49 file), partea II (38 file). nr. 01-0550 din 15.03.2024.signed.pdf

Recomandarea: 6.3.18. să asigure ajustarea informațiilor aferente patrimoniului primit de la stat în vederea înregistrării și raportării corespunzătoare a acestuia (pct.4.3.6. din prezentul Raport)

Autoritatea:Institutia Publica Agentia Servicii Publice

Termen implementare: 20.12.2024
Răspunsul autorității:
În proces de implementare. nr. 01-0550 din 15.03.2024.signed.pdf

Recomandarea: 6.3.19. să asigure revizuirea politicilor contabile în vederea reglementării modului de consolidare a informațiilor financiare și de întocmire a situațiilor financiare consolidate ale ASP (pct.4.3.8. din prezentul Raport)

Autoritatea:Institutia Publica Agentia Servicii Publice

Termen implementare: 20.12.2024
Răspunsul autorității:
ASP nr. 01/0550 din 15.03.2024
Procedura de consolidare a informațiilor financiare și de întocmire a situațiilor financiare consolidate ale ASP este aprobată prin Ordinul ASP nr.887 din 29.12.2023 cu privire la aprobarea Politicilor contabile pentru anul 2024 ale Instituției Publice ,,Agenția Servicii Publice” (copia se anexează – 50 file).
Completare 16.04.2024
ASP nr. 01/0550 din 15.03.2024
Procedura de consolidare a informațiilor financiare și de întocmire a situațiilor financiare consolidate ale ASP este aprobată prin Ordinul ASP nr.887 din 29.12.2023 cu privire la aprobarea Politicilor contabile pentru anul 2024 ale Instituției Publice ,,Agenția Servicii Publice” (copia se anexează – 50 file). nr. 01-0550 din 15.03.2024.signed.pdf nr. 01-0550 din 15.03.2024.signed.pdf

Recomandarea: 6.3.20. să elaboreze, să aprobe și să implementeze un document de politici cu privire la contracararea conduitei interzise în activitatea examinatorilor auto, în vederea consolidării integrității instituționale (pct.4.3.9. din prezentul Raport)

Autoritatea:Institutia Publica Agentia Servicii Publice

Răspunsul autorității:
În proces de implementare.
Completare 20.06.2024
ASP nr.01/1238 din 17.06.2024
Statutul: în proces de implementare.
La momentul actual este în proces de elaborare un act privitor la contracararea conduitei interzise în activitatea examinatorilor şi pentru consolidarea integrităţii instituţionale. nr. 01-0550 din 15.03.2024.signed.pdf 01-1237 din 17.06.2024.signe.pdf

Recomandarea: 6.2.1. să asigure revizuirea Regulamentului de activitate al Consiliului Agenției, prin ajustarea la Statutul ASP a atribuției de examinare și aprobare a bugetului pentru anul următor, până la data de 31 decembrie a anului de gestiune (pct.4.1.10. din prezentul Raport)

Autoritatea:Consiliul Agenției Servicii Publice

Răspunsul autorității:
ASP nr.01/1238 din 17.06.2024
Subiectul în cauză a fost examinat în cadrul ședinței Consiliului ASP din 27 martie 2024, fiind luată decizia de a abroga Regulamentul de activitate a Consiliului ASP, aprobat conform Anexei nr.1 la Procesul-verbal nr.1 al şedinţei Consiliului ASP din 19 iunie 2017 (Extrasul din Procesul-verbal nr.1 al şedinţei Consiliului ASP din 27.03.2024 - se anexează).

Recomandarea: 6.2.2. să reexamineze procesul de delegare a împuternicirilor de redistribuire a alocațiilor bugetare, în vederea sincronizării acestuia cu structura bugetului ASP, și prevederile Instrucțiunii privind elaborarea, aprobarea, monitorizarea şi modificarea bugetului Agenţiei Servicii Publice (pct.4.2.5. din prezentul Raport)

Autoritatea:Consiliul Agenției Servicii Publice

Termen implementare: 20.12.2024

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY