Actualizat: Duminică, 21 Iulie 2024
Curtea de Conturi a Republicii Moldova
RO RU EN

Hotărârea nr.3 din 31 ianuarie 2024 cu privire la Raportul de audit al conformității asupra modului de formare, administrare și întrebuințare a resurselor financiare publice și a patrimoniului public de către Cancelaria de Stat în perioada 2018-2022

Prima | RAPOARTE DE AUDIT
Recomandarea: 2.4.1. examinarea rezultatelor auditului public extern, cu aprobarea unui plan de măsuri privind remedierea situațiilor constatate și asigurarea implementării recomandărilor din Raportul de audit

Autoritatea:Cancelaria de Stat

Termen implementare: 23.02.2025

Recomandarea: 2.4.2. elaborarea, în comun cu Ministerul Finanțelor, a cadrului normativ privind instituționalizarea și organizarea activității instituțiilor publice la autogestiune, inclusiv reglementarea unor criterii exhaustive de acordare a granturilor și subvențiilor de la bugetul de stat, cu alinierea modului de finanțare, executare și raportare a mijloacelor la principiile, regulile și responsabilitățile bugetare

Autoritatea:Cancelaria de Stat

Termen implementare: 23.02.2025

Recomandarea: 2.4.3. înaintarea spre aprobare de către Guvern a Metodologiei de calculare a tarifelor la serviciile prestate de către I.P. „Pensiunea din Holercani” și I.P. „Palatul Republicii”, precum și a Nomenclatorului serviciilor prestate de către acestea, inclusiv a cuantumului tarifelor respective

Autoritatea:Cancelaria de Stat

Termen implementare: 23.02.2025

Recomandarea: 1. să asigure dezvoltarea sistemului CIM în conformitate cu Standardele naționale de control intern în sectorul public, să reglementeze și să descrie procesele operaționale semnificative, precum și să instituționalizeze procesul de realizare de către autoritatea centrală a monitoring-ului activităților I.P. din sfera sa de competență(pct. 4.1.2-4.1.3. și pct. 4.4.1.)

Autoritatea:Cancelaria de Stat

Termen implementare: 23.02.2025

Recomandarea: 4. să elaboreze o normă internă care ar defini clar și exhaustiv atribuțiile și acțiunile responsabililor din cadrul autorității în vederea reglementării procedurilor privind planificarea, utilizarea și raportarea mijloacelor bugetare alocate ca granturi de către CS instituțiilor publice monitorizate (pct. 4.1.2 și pct. 4.1.3.)

Autoritatea:Cancelaria de Stat

Termen implementare: 23.02.2025

Recomandarea: 5. să corecteze în evidența contabilă valoarea granturilor capitale în sumă de 53,3 mil. lei trecute neregulamentar la rezultatul perioadei (pct. 4.1.3)

Autoritatea:Cancelaria de Stat

Termen implementare: 23.02.2025

Recomandarea: 6.1. în cadrul inventarierii anuale: să asigure luarea în evidență la contul contabil corespunzător (415310) a patrimoniului public transmis în gestiune economică următoarelor entități fondate: I.P. „ASP”, I.P.„STISC” și I.P. AIS „Moldopres” (pct. 4.3.1)

Autoritatea:Cancelaria de Stat

Termen implementare: 23.02.2025

Recomandarea: 6.2. în cadrul inventarierii anuale: să ajusteze datele contabile și să asigure evidența la nivel analitic a trenurilor, clădirilor, mijloacelor bănești și altor bunuri aflate în gestiune economică I.P. „Palatul Republicii”, în sumă de 177,6 mil. lei, și I.P. „Pensiunea din Holercani” în sumă de 52,8 mil. lei (pct. 4.3.1)

Autoritatea:Cancelaria de Stat

Termen implementare: 23.02.2025

Recomandarea: 7. să întocmească lista bunurilor imobile/terenurilor aflate/primite în gestiune economică de către ASP și să asigure contabilizarea conformă a acestora la entitățile menționate (pct. 4.3.1)

Autoritatea:Cancelaria de Stat

Termen implementare: 23.02.2025

Recomandarea: 8.1. să asigure reglementarea în politicile contabile proprii a: principiilor de contabilizare a mijloacelor bugetare primite sub formă de subvenții/granturi (pct. 4.1.2 și pct. 4.1.3.)

Autoritatea:Cancelaria de Stat

Termen implementare: 23.02.2025

Recomandarea: 8.2. să asigure reglementarea în politicile contabile proprii a: regulilor de evidență a patrimoniului public administrat și transmis/luat în gestiune economică, luând în considerare spețele Ordinului MF nr.216/2015, reglementările SNC „Capital propriu și datorii”, precum și prevederile art.9 lit. k) din Legea nr.29/2018 (pct. 4.3.1)

Autoritatea:Cancelaria de Stat

Termen implementare: 23.02.2025

Recomandarea: 9. să elaboreze reglementări interne privind organizarea achizițiilor publice în cadrul entităților (pct. 4.1.6)

Autoritatea:Cancelaria de Stat

Termen implementare: 23.02.2025

Recomandarea: 12. să examineze situația și să asigure transmiterea mijloacelor de transport utilizate de IMSP Policlinica de Stat și IMSP Spitalul de Stat în administrarea IMSP respective prin intermediul ministerului de ramură (MS) (pct. 4.3.4.)

Autoritatea:Cancelaria de Stat

Termen implementare: 23.02.2025

Recomandarea: 13. să întreprindă de comun acord măsuri legale, prin identificarea soluțiilor de stingere a datoriilor ale SC „IT-Relax” față de ASP, cu asigurarea integrității bunurilor Bazei de odihnă „IT-Relax” (pct. 4.3.2., subpct. (ii))

Autoritatea:Cancelaria de Stat

Termen implementare: 23.02.2025

Recomandarea: 15. să identifice acțiuni privind valorificarea potențialului bazelor de odihnă reieșind din amplasarea lor în Parcul Nistrean (pct. 4.3.2., subpct. (i) și (ii))

Autoritatea:Cancelaria de Stat

Termen implementare: 23.02.2025

Recomandarea: 17. să întreprindă toate măsurile legale privind restituirea terenului cu suprafața de 24,8 ha din fondului forestier în gestiunea statului, inclusiv să examineze posibilitatea declarării nulității absolute/rezilierii/anulării actelor juridice vizate (pct. 4.3.2., subpct. (iii))

Autoritatea:Cancelaria de Stat

Termen implementare: 23.02.2025

Recomandarea: 18. să examineze situația și să dispună acțiunile necesare privind administrarea și înregistrarea conformă a dreptului de gestiune a Vilei nr. 9 din sat. Holercani, r-nul Dubăsari, cât și a spațiului din str. V. Lupu nr.18, folosit de Î.S. „Moldelectrica” (pct. 4.3.2., subpct. (v))

Autoritatea:Cancelaria de Stat

Termen implementare: 23.02.2025

Recomandarea: 21. În cadrul Programului de delimitare al APP, CS să monitorizeze efectuarea în conformitate cu cadrul normativ a lucrărilor de delimitare, cu trecerea ulterioară în posesia statului a terenurilor pe care este amplasată I.P. „Pensiunea din Holercani” (pct. 4.3.4, lit. (d))

Autoritatea:Cancelaria de Stat

Termen implementare: 23.02.2025

Recomandarea: 2.5. pentru informare și luare de atitudine, și se recomandă examinarea rezultatelor auditului conform competențelor, cu aprobarea unui plan de măsuri privind remedierea situațiilor constatate și implementarea recomandărilor din Raportul de audit înaintate acestora

Autoritatea:DIRECŢIA GENERALĂ PENTRU ADMINISTRAREA CLĂDIRILOR GUVERNULUI REPUBLICII MOLDOVA

Răspunsul autorității:
S-a elaborat, aprobat și expediat organului ierarhic superior planul de măsuri ce urmează a fi implementat în urma recomandărilor Curții de Conturi.
Completare 17.04.2024

Plan de măsuri.pdf

Recomandarea: 1. să asigure dezvoltarea sistemului CIM în conformitate cu Standardele naționale de control intern în sectorul public, să reglementeze și să descrie procesele operaționale semnificative, precum și să instituționalizeze procesul de realizare de către autoritatea centrală a monitoring-ului activităților I.P. din sfera sa de competență(pct. 4.1.2-4.1.3. și pct. 4.4.1.)

Autoritatea:DIRECŢIA GENERALĂ PENTRU ADMINISTRAREA CLĂDIRILOR GUVERNULUI REPUBLICII MOLDOVA

Termen implementare: 23.02.2025
Răspunsul autorității:
I.P.„Direcția generală pentru administrarea clădirilor Guvernului Republicii Moldova”, a elaborat și prezentat Cancelariei de Stat, Raportul anual privind controlul managerial intern prin scrisoarea de ieșire nr. 253-03 din 14 februarie 2024.

Recomandarea: 8.1. să asigure reglementarea în politicile contabile proprii a: principiilor de contabilizare a mijloacelor bugetare primite sub formă de subvenții/granturi (pct. 4.1.2 și pct. 4.1.3.)

Autoritatea:DIRECŢIA GENERALĂ PENTRU ADMINISTRAREA CLĂDIRILOR GUVERNULUI REPUBLICII MOLDOVA

Termen implementare: 23.02.2025
Răspunsul autorității:
I.P.„Direcția generală pentru administrarea clădirilor Guvernului Republicii Moldova”, este o instituție finanțată din bugetul de stat, astfel pentru perioada auditată nu s-au primit mijloace bugetare sub formă de subvenții/granturi.

Recomandarea: 8.2. să asigure reglementarea în politicile contabile proprii a: regulilor de evidență a patrimoniului public administrat și transmis/luat în gestiune economică, luând în considerare spețele Ordinului MF nr.216/2015, reglementările SNC „Capital propriu și datorii”, precum și prevederile art.9 lit. k) din Legea nr.29/2018 (pct. 4.3.1)

Autoritatea:DIRECŢIA GENERALĂ PENTRU ADMINISTRAREA CLĂDIRILOR GUVERNULUI REPUBLICII MOLDOVA

Răspunsul autorității:
I.P.„Direcția generală pentru administrarea clădirilor Guvernului Republicii Moldova”, a elaborat și aprobat politica de contabilitate în conformitate cu legislația în vigoare, prin Ordinul nr.4-A” din 04 ianuarie 2024.
Completare 17.04.2024

Completare 18.04.2024
Atașez policita de contabilitate aprobată pentru anul 2024
Completare 18.04.2024
Scrisoare semnată de directorul instituției publice Scrisoare de însoțire.pdf

Recomandarea: 9. să elaboreze reglementări interne privind organizarea achizițiilor publice în cadrul entităților (pct. 4.1.6)

Autoritatea:DIRECŢIA GENERALĂ PENTRU ADMINISTRAREA CLĂDIRILOR GUVERNULUI REPUBLICII MOLDOVA

Termen implementare: 23.02.2025
Răspunsul autorității:
SI.P.„Direcția generală pentru administrarea clădirilor Guvernului Republicii Moldova”, a aprobat Ordinul nr.76 din 31 ianuarie 2024 cu privire la instituirea grupului de lucru și stabilirea funcțiilor, obligațiilor și drepturilor membrilor Grupului de lucru, pentru achizițiile publice a bunurilor, serviciilor, lucrărilor de construcție și reparație prin metoda Licitației, Cererea Ofertelor de Prețuri, Proceduri negociate și Dialog Competitiv, Contracte de mică valoare, totodată a fost elaborat și aprobat Regulament intern privind organizarea proceselor de planificare și realizarea a achizițiilor de bunuri, lucrări și servicii

Recomandarea: 13. să întreprindă de comun acord măsuri legale, prin identificarea soluțiilor de stingere a datoriilor ale SC „IT-Relax” față de ASP, cu asigurarea integrității bunurilor Bazei de odihnă „IT-Relax” (pct. 4.3.2., subpct. (ii))

Autoritatea:DIRECŢIA GENERALĂ PENTRU ADMINISTRAREA CLĂDIRILOR GUVERNULUI REPUBLICII MOLDOVA

Termen implementare: 23.02.2025

Recomandarea: 14. să întreprindă măsuri de excludere din RBI a drepturilor de administrare a fostului gestionar asupra patrimoniului bazei de odihnă „IT-Relax” (pct. 4.3.2., subpct. (ii))

Autoritatea:DIRECŢIA GENERALĂ PENTRU ADMINISTRAREA CLĂDIRILOR GUVERNULUI REPUBLICII MOLDOVA

Răspunsul autorității:
I.P.„Direcția generală pentru administrarea clădirilor Guvernului Republicii Moldova”, a înaintat scrisoare de ieșire nr. 69-01 din 25.01.2024 cu privire la excluderea din RBI a drepturilor de administrare a fostului gestionar asupra patrimoniului bazei de odihnă „IT-Relax”. Prin scrisoarea nr. 01-03/377/2024 din 29 februarie 2024 s-a exclus din RBI drepturile asupra patrimoniului bazei de odihnă
Completare 17.04.2024
I.P.„Direcția generală pentru administrarea clădirilor Guvernului Republicii Moldova”, a înaintat scrisoare de ieșire nr. 69-01 din 25.01.2024 cu privire la excluderea din RBI a drepturilor de administrare a fostului gestionar asupra patrimoniului bazei de odihnă „IT-Relax”. Prin scrisoarea nr. 01-03/377/2024 din 29 februarie 2024 s-a exclus din RBI drepturile asupra patrimoniului bazei de odihnă

Recomandarea: 16. să asigure înregistrarea în evidența contabilă la conturile extrabilanțiere a bunurilor materiale transmise spre păstrare autorității și folosite în activitatea bazei de odihnă „IT-Relax” (pct. 4.3.2., subpct. (ii))

Autoritatea:DIRECŢIA GENERALĂ PENTRU ADMINISTRAREA CLĂDIRILOR GUVERNULUI REPUBLICII MOLDOVA

Termen implementare: 23.02.2025
Răspunsul autorității:
I.P.„Direcția generală pentru administrarea clădirilor Guvernului Republicii Moldova”, a înregistrat în evidența contabilă la conturile extrabilanțiere bunurile materiale transmise spre păstrare și folosire.

Recomandarea: 19. să asigure înregistrarea la organul cadastral a dreptului de gestiune economică asupra patrimoniului primit, conform constatărilor expuse în pct. 4.3.4, lit. (a)

Autoritatea:DIRECŢIA GENERALĂ PENTRU ADMINISTRAREA CLĂDIRILOR GUVERNULUI REPUBLICII MOLDOVA

Termen implementare: 23.02.2025

Recomandarea: 20. să efectueze corectări în evidența contabilă care ar asigura contabilizarea conformă a patrimoniului primit în gestiune economică, potrivit observațiilor de audit menționate în pct. 4.3.4, lit. (b)

Autoritatea:DIRECŢIA GENERALĂ PENTRU ADMINISTRAREA CLĂDIRILOR GUVERNULUI REPUBLICII MOLDOVA

Termen implementare: 23.02.2025

Recomandarea: 22. să numească persoanele responsabile de totalizarea și înregistrarea contractelor de locațiune, inclusiv de includerea unor astfel de atribuții în regulamentele direcțiilor responsabile, precum și în fișele postului (pct. 4.3.5, lit. a))

Autoritatea:DIRECŢIA GENERALĂ PENTRU ADMINISTRAREA CLĂDIRILOR GUVERNULUI REPUBLICII MOLDOVA

Termen implementare: 23.02.2025

Recomandarea: 23. să elaboreze și să prezinte CS, pentru aprobare, o metodologie tarifară de calculare a prețului la serviciile comunale, în scopul excluderii aplicării unor tarife neargumentate (pct. 4.3.5, lit. (a))

Autoritatea:DIRECŢIA GENERALĂ PENTRU ADMINISTRAREA CLĂDIRILOR GUVERNULUI REPUBLICII MOLDOVA

Termen implementare: 23.02.2025

Recomandarea: 2.5. pentru informare și luare de atitudine, și se recomandă examinarea rezultatelor auditului conform competențelor, cu aprobarea unui plan de măsuri privind remedierea situațiilor constatate și implementarea recomandărilor din Raportul de audit înaintate acestora

Autoritatea:Baza Auto a Cancelariei de Stat

Termen implementare: 23.02.2025

Recomandarea: 1. să asigure dezvoltarea sistemului CIM în conformitate cu Standardele naționale de control intern în sectorul public, să reglementeze și să descrie procesele operaționale semnificative, precum și să instituționalizeze procesul de realizare de către autoritatea centrală a monitoring-ului activităților I.P. din sfera sa de competență(pct. 4.1.2-4.1.3. și pct. 4.4.1.)

Autoritatea:Baza Auto a Cancelariei de Stat

Termen implementare: 23.02.2025

Recomandarea: 8.1. să asigure reglementarea în politicile contabile proprii a: principiilor de contabilizare a mijloacelor bugetare primite sub formă de subvenții/granturi (pct. 4.1.2 și pct. 4.1.3.)

Autoritatea:Baza Auto a Cancelariei de Stat

Termen implementare: 23.02.2025

Recomandarea: 8.2. să asigure reglementarea în politicile contabile proprii a: regulilor de evidență a patrimoniului public administrat și transmis/luat în gestiune economică, luând în considerare spețele Ordinului MF nr.216/2015, reglementările SNC „Capital propriu și datorii”, precum și prevederile art.9 lit. k) din Legea nr.29/2018 (pct. 4.3.1)

Autoritatea:Baza Auto a Cancelariei de Stat

Termen implementare: 23.02.2025

Recomandarea: 9. să elaboreze reglementări interne privind organizarea achizițiilor publice în cadrul entităților (pct. 4.1.6)

Autoritatea:Baza Auto a Cancelariei de Stat

Termen implementare: 23.02.2025

Recomandarea: 10. să reexamineze și să racordeze normele consumului de combustibil stabilite pentru mijloacele de transport din gestiune care nu dispun de calculatoare de bord sau dispozitive specializate de măsurare a consumului de combustibil la prevederile cadrului normativ (pct. 4.1.5. subpnct (iii))

Autoritatea:Baza Auto a Cancelariei de Stat

Termen implementare: 23.02.2025

Recomandarea: 11. BA să elaboreze și să aprobe o procedură internă privind stabilirea normelor de consum de combustibil pentru autoturismele cu calculatoare de bord sau dispozitive specializate de măsurare a consumului de combustibil (pct. 4.1.5., subpct. (iii))

Autoritatea:Baza Auto a Cancelariei de Stat

Termen implementare: 23.02.2025

Recomandarea: 19. să asigure înregistrarea la organul cadastral a dreptului de gestiune economică asupra patrimoniului primit, conform constatărilor expuse în pct. 4.3.4, lit. (a)

Autoritatea:Baza Auto a Cancelariei de Stat

Termen implementare: 23.02.2025

Recomandarea: 2.5. pentru informare și luare de atitudine, și se recomandă examinarea rezultatelor auditului conform competențelor, cu aprobarea unui plan de măsuri privind remedierea situațiilor constatate și implementarea recomandărilor din Raportul de audit înaintate acestora

Autoritatea:Instituție Publică "PALATUL REPUBLICII"

Termen implementare: 23.02.2025

Recomandarea: 1. să asigure dezvoltarea sistemului CIM în conformitate cu Standardele naționale de control intern în sectorul public, să reglementeze și să descrie procesele operaționale semnificative, precum și să instituționalizeze procesul de realizare de către autoritatea centrală a monitoring-ului activităților I.P. din sfera sa de competență(pct. 4.1.2-4.1.3. și pct. 4.4.1.)

Autoritatea:Instituție Publică "PALATUL REPUBLICII"

Termen implementare: 23.02.2025

Recomandarea: 8.1. să asigure reglementarea în politicile contabile proprii a: principiilor de contabilizare a mijloacelor bugetare primite sub formă de subvenții/granturi (pct. 4.1.2 și pct. 4.1.3.)

Autoritatea:Instituție Publică "PALATUL REPUBLICII"

Termen implementare: 23.02.2025

Recomandarea: 8.2. să asigure reglementarea în politicile contabile proprii a: regulilor de evidență a patrimoniului public administrat și transmis/luat în gestiune economică, luând în considerare spețele Ordinului MF nr.216/2015, reglementările SNC „Capital propriu și datorii”, precum și prevederile art.9 lit. k) din Legea nr.29/2018 (pct. 4.3.1)

Autoritatea:Instituție Publică "PALATUL REPUBLICII"

Termen implementare: 23.02.2025

Recomandarea: 25. să asigure publicarea pe pagina web oficială a informațiilor prestabilite de HG 519/2020 și HG 520/2020, precum și a nomenclatoarelor privind valoarea serviciilor prestate de instituții (pct.4.4.1.)

Autoritatea:Instituție Publică "PALATUL REPUBLICII"

Termen implementare: 23.02.2025
Răspunsul autorității:
Metodologia de calculare a tarifelor la serviciile prestate de către I.P. „Palatul Republicii”, precum și Nomenclatorul serviciilor prestate, este elabrată și este în lista de așteptare pentru a fi inclusă în ordinea de zi a ședinței de Guvern spre aprobare.

Recomandarea: 2.5. pentru informare și luare de atitudine, și se recomandă examinarea rezultatelor auditului conform competențelor, cu aprobarea unui plan de măsuri privind remedierea situațiilor constatate și implementarea recomandărilor din Raportul de audit înaintate acestora

Autoritatea:Instituția Publică "PENSIUNEA DIN HOLERCANI"

Termen implementare: 23.02.2025

Recomandarea: 1. să asigure dezvoltarea sistemului CIM în conformitate cu Standardele naționale de control intern în sectorul public, să reglementeze și să descrie procesele operaționale semnificative, precum și să instituționalizeze procesul de realizare de către autoritatea centrală a monitoring-ului activităților I.P. din sfera sa de competență(pct. 4.1.2-4.1.3. și pct. 4.4.1.)

Autoritatea:Instituția Publică "PENSIUNEA DIN HOLERCANI"

Termen implementare: 23.02.2025

Recomandarea: 8.1. să asigure reglementarea în politicile contabile proprii a: principiilor de contabilizare a mijloacelor bugetare primite sub formă de subvenții/granturi (pct. 4.1.2 și pct. 4.1.3.)

Autoritatea:Instituția Publică "PENSIUNEA DIN HOLERCANI"

Termen implementare: 23.02.2025

Recomandarea: 8.2. să asigure reglementarea în politicile contabile proprii a: regulilor de evidență a patrimoniului public administrat și transmis/luat în gestiune economică, luând în considerare spețele Ordinului MF nr.216/2015, reglementările SNC „Capital propriu și datorii”, precum și prevederile art.9 lit. k) din Legea nr.29/2018 (pct. 4.3.1)

Autoritatea:Instituția Publică "PENSIUNEA DIN HOLERCANI"

Termen implementare: 23.02.2025

Recomandarea: 19. să asigure înregistrarea la organul cadastral a dreptului de gestiune economică asupra patrimoniului primit, conform constatărilor expuse în pct. 4.3.4, lit. (a)

Autoritatea:Instituția Publică "PENSIUNEA DIN HOLERCANI"

Termen implementare: 23.02.2025

Recomandarea: 20. să efectueze corectări în evidența contabilă care ar asigura contabilizarea conformă a patrimoniului primit în gestiune economică, potrivit observațiilor de audit menționate în pct. 4.3.4, lit. (b)

Autoritatea:Instituția Publică "PENSIUNEA DIN HOLERCANI"

Termen implementare: 23.02.2025
Răspunsul autorității:
Recomandarea a fost executata partial. Bunurile care necesita inregistrate in evidenta contabila sun in proces de evaluare.

Recomandarea: 24. să încheie contractul cu BNM privind valorificarea debarcaderului și terenului aferent vilei instituției financiare (pct. 4.3.5, lit. (b))

Autoritatea:Instituția Publică "PENSIUNEA DIN HOLERCANI"

Termen implementare: 23.02.2025

Recomandarea: 25. să asigure publicarea pe pagina web oficială a informațiilor prestabilite de HG 519/2020 și HG 520/2020, precum și a nomenclatoarelor privind valoarea serviciilor prestate de instituții (pct.4.4.1.)

Autoritatea:Instituția Publică "PENSIUNEA DIN HOLERCANI"

Termen implementare: 23.02.2025
Răspunsul autorității:
Recomandarea a fost indeplinita. I.P. Pensiunea din Holercani a plasat pe pagina web a institutiei informatiile stabilite in GH 520/2020 precum si nomenclatorul privind valoarea serviciilor prestate.

Recomandarea: 2.5. pentru informare și luare de atitudine, și se recomandă examinarea rezultatelor auditului conform competențelor, cu aprobarea unui plan de măsuri privind remedierea situațiilor constatate și implementarea recomandărilor din Raportul de audit înaintate acestora

Autoritatea:Instituția Publică „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică

Termen implementare: 23.02.2025

Recomandarea: 2. să reexamineze cheltuielile incluse în tarife și aspectele privind actualizarea tarifelor conform metodologiei aprobate, precum și să raporteze situația vizavi de problematicile menționate atât Consiliului cât și fondatorului (pct. 4.2.3, subpct. (ii))

Autoritatea:Instituția Publică „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică

Termen implementare: 23.02.2025

Recomandarea: 3. să adopte decizii referitor la punerea în funcțiune a SI „MoldovaGovCA” și a dispozitivelor securizate HSM, cu informarea în acest sens a Consiliului, cât și a fondatorului (pct. 4.1.5, subpct. (i))

Autoritatea:Instituția Publică „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică

Termen implementare: 23.02.2025

Recomandarea: 8.1. să asigure reglementarea în politicile contabile proprii a: principiilor de contabilizare a mijloacelor bugetare primite sub formă de subvenții/granturi (pct. 4.1.2 și pct. 4.1.3.)

Autoritatea:Instituția Publică „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică

Termen implementare: 23.02.2025

Recomandarea: 8.2. să asigure reglementarea în politicile contabile proprii a: regulilor de evidență a patrimoniului public administrat și transmis/luat în gestiune economică, luând în considerare spețele Ordinului MF nr.216/2015, reglementările SNC „Capital propriu și datorii”, precum și prevederile art.9 lit. k) din Legea nr.29/2018 (pct. 4.3.1)

Autoritatea:Instituția Publică „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică

Termen implementare: 23.02.2025

Recomandarea: 2.5. pentru informare și luare de atitudine, și se recomandă examinarea rezultatelor auditului conform competențelor, cu aprobarea unui plan de măsuri privind remedierea situațiilor constatate și implementarea recomandărilor din Raportul de audit înaintate acestora

Autoritatea:Instituția Publică „Agenția de Guvernare Electronică”

Termen implementare: 23.02.2025

Recomandarea: 8.1. să asigure reglementarea în politicile contabile proprii a: principiilor de contabilizare a mijloacelor bugetare primite sub formă de subvenții/granturi (pct. 4.1.2 și pct. 4.1.3.)

Autoritatea:Instituția Publică „Agenția de Guvernare Electronică”

Termen implementare: 23.02.2025

Recomandarea: 8.2. să asigure reglementarea în politicile contabile proprii a: regulilor de evidență a patrimoniului public administrat și transmis/luat în gestiune economică, luând în considerare spețele Ordinului MF nr.216/2015, reglementările SNC „Capital propriu și datorii”, precum și prevederile art.9 lit. k) din Legea nr.29/2018 (pct. 4.3.1)

Autoritatea:Instituția Publică „Agenția de Guvernare Electronică”

Termen implementare: 23.02.2025

Recomandarea: 2.5. pentru informare și luare de atitudine, și se recomandă examinarea rezultatelor auditului conform competențelor, cu aprobarea unui plan de măsuri privind remedierea situațiilor constatate și implementarea recomandărilor din Raportul de audit înaintate acestora

Autoritatea:AGENTIA INFORMAŢIONALÃ DE STAT MOLDPRES Î.S.

Termen implementare: 23.02.2025

Recomandarea: 8.1. să asigure reglementarea în politicile contabile proprii a: principiilor de contabilizare a mijloacelor bugetare primite sub formă de subvenții/granturi (pct. 4.1.2 și pct. 4.1.3.)

Autoritatea:AGENTIA INFORMAŢIONALÃ DE STAT MOLDPRES Î.S.

Termen implementare: 23.02.2025

Recomandarea: 8.2. să asigure reglementarea în politicile contabile proprii a: regulilor de evidență a patrimoniului public administrat și transmis/luat în gestiune economică, luând în considerare spețele Ordinului MF nr.216/2015, reglementările SNC „Capital propriu și datorii”, precum și prevederile art.9 lit. k) din Legea nr.29/2018 (pct. 4.3.1)

Autoritatea:AGENTIA INFORMAŢIONALÃ DE STAT MOLDPRES Î.S.

Termen implementare: 23.02.2025

Recomandarea: 2.5. pentru informare și luare de atitudine, și se recomandă examinarea rezultatelor auditului conform competențelor, cu aprobarea unui plan de măsuri privind remedierea situațiilor constatate și implementarea recomandărilor din Raportul de audit înaintate acestora

Autoritatea:Institutia Publica Agentia Servicii Publice

Răspunsul autorității:
Planul de măsuri al ASP privind remedierea situațiilor constatate şi implementarea recomandărilor din Raportul de audit al conformității asupra modului de formare, administrare şi întrebuințare a resurselor financiare publice şi a patrimoniului public de către Cancelaria de Stat în perioada 2018 - 2023, aprobat prin Hotărârea Curţii de Conturi nr. 3 din 31 ianuarie 2024 a fost aprobat şi remis în adresa Curții de Conturi şi Cancelariei de Stat (nr. 01/0413 din 28.02.2024). Plan ASP implementare Hpt CC nr 3 din 2024.pdf 2024-06-21_ASP catre CC_CS_implementare recomandari Hot CC nr 3 din 2024.pdf

Recomandarea: 8.2. să asigure reglementarea în politicile contabile proprii a: regulilor de evidență a patrimoniului public administrat și transmis/luat în gestiune economică, luând în considerare spețele Ordinului MF nr.216/2015, reglementările SNC „Capital propriu și datorii”, precum și prevederile art.9 lit. k) din Legea nr.29/2018 (pct. 4.3.1)

Autoritatea:Institutia Publica Agentia Servicii Publice

Termen implementare: 23.02.2025
Răspunsul autorității:
În proces de implementare. 2024-06-21_ASP catre CC_CS_implementare recomandari Hot CC nr 3 din 2024.pdf

Recomandarea: 7. să întocmească lista bunurilor imobile/terenurilor aflate/primite în gestiune economică de către ASP și să asigure contabilizarea conformă a acestora la entitățile menționate (pct. 4.3.1)

Autoritatea:Institutia Publica Agentia Servicii Publice

Termen implementare: 23.02.2025
Răspunsul autorității:
ASP nr.01/1265 din 21.06.2024
La data de 28.02.2024 Cancelaria de Stat a aprobat Actele de transmitere a terenurilor, mijloacelor fixe și altor active proprietatea publică (se anexează), întocmite în baza Ordinului Cancelariei de Stat nr. 110 din 08.11.2023 cu privire la instituirea Comisiei de transmitere, în temeiul Hotărârii Guvernului nr.161/2019 cu privire la aprobarea listei terenurilor proprietate publică a statului din administrarea Agenției Proprietății Publice, transmise cu titlu gratuit din administrarea Cancelariei de Stat, gestiunea Instituției Publice „Agenţia Servicii Publice”, în administrarea Agenției Proprietății Publice, în calitate de succesor de drept, fiind perfectate facturile fiscale în acest scop (se anexează). 2024-06-21_ASP catre CC_CS_implementare recomandari Hot CC nr 3 din 2024.pdf

Recomandarea: 13. să întreprindă de comun acord măsuri legale, prin identificarea soluțiilor de stingere a datoriilor ale SC „IT-Relax” față de ASP, cu asigurarea integrității bunurilor Bazei de odihnă „IT-Relax” (pct. 4.3.2., subpct. (ii))

Autoritatea:Institutia Publica Agentia Servicii Publice

Termen implementare: 23.02.2025
Răspunsul autorității:
La data de 11 aprilie 2024 a avut loc o ședință de lucru la care au participat reprezentanți din cadrul Cancelariei de Stat, Direcției generale pentru administrarea clădirilor Guvernului Republicii Moldova și Agenției Servicii Publice, în cadrul căreia a fost abordată problema identificării soluțiilor de stingere a datoriilor SC „IT-Relax” SRL față de ASP, cu asigurarea integrității bunurilor Bazei de odihnă „IT-Relax” (condiție impusă prin recomandările Curții de Conturi, aprobate prin Hotărârea Curții de Conturi nr. 3 din 31.01.2024).
În urma dezbaterilor problemei date, s-a considerat oportună propunerea reprezentanților ASP de a iniția, în conformitate cu prevederile legale, procesul de casare a datoriei SC „IT-Relax” față de ASP în sumă de 323.374,24 lei, fapt consemnat în Procesul-verbal nr. 1 din 11.04.2024 (se anexează).
Ulterior, conform modului stabilit, Consiliul ASP a examinat propunerea respectivă și a decis de a aproba casarea de către Agenția Servicii Publice a datoriei „IT-Relax” SRL în sumă de 323 374,24 lei (extras din Procesul-verbal nr.2 din 06.06.2024 – se anexează).
În continuare, urmează să fie întreprinse măsurile prevăzute de lege pentru lichidarea SC „IT-Relax”, cu transmiterea mijloacelor acesteia către Direcția generală pentru administrarea clădirilor Guvernului Republicii Moldova și radierea întreprinderii din registrul de stat. 2024-06-21_ASP catre CC_CS_implementare recomandari Hot CC nr 3 din 2024.pdf

Recomandarea: 8.1. să asigure reglementarea în politicile contabile proprii a principiilor de contabilizare a mijloacelor bugetare primite sub formă de subvenții/granturi (pct. 4.1.2 și pct. 4.1.3.);

Autoritatea:Institutia Publica Agentia Servicii Publice

Termen implementare: 23.02.2025
Răspunsul autorității:
Principiile de contabilizare a mijloacelor bugetare primite sub formă de subvenții/granturi (pct. 4.1.2 și pct. 4.1.3.) sunt expuse în pct.3.8.4 din Politicile contabile pentru anul 2024, aprobate prin Ordinul ASP nr.887 din 29.12.2023 (se anexează). 2024-06-21_ASP catre CC_CS_implementare recomandari Hot CC nr 3 din 2024.pdf

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY