Actualizat: Miercuri, 20 Octombrie 2021
Curtea de Conturi a Republicii Moldova
RO RU EN

Raportul auditului la MECC, discutat în ședința CCFP

 • 13.10.2021
 • 102

Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a prezentat la data de 13 octombrie curent, în cadrul Comisiei de control al finanțelor publice (CCFP) a Parlamentului Republicii Moldova, Raportul auditului asupra rapoartelor financiare consolidate ale Ministerului Educației, Culturii și Cercetării (MECC) încheiate la 31 decembrie 2020.

O prezentare succintă a Raportului de audit a fost făcută de către Eduard Moroșan, membru al CCRM, precum și de responsabili de misiunea de audit: Sergiu Știrbu, și Nadejda Ioniță.

Auditul rapoartelor financiare consolidate ale Ministerului Educației, Culturii și Cercetării a fost efectuat la aparatul central al MECC, 88 instituții bugetare și circa 113 instituții la autogestiune din subordinea acestuia.

Auditul a constatat că Rapoartele financiare consolidate ale MECC pentru anul 2020 nu prezintă o imagine corectă și fidelă, fiind emisă o opinie contrară. Această opinie a fost determinată de deficiențele constatele la nivelul rapoartelor financiare, ce au afectat bilanțul contabil cu cel puțin 4,98 mld. lei și raportul de execuția bugetului – cu 0,25 mld. lei.

Cele mai semnificative și persistente deficiențe care au influențat opinia de audit au fost:

 • majorarea valorii acțiunilor și altor forme de participare în capital în interiorul țării cu 113,16 mil. lei, în special datorită netransmiterii conforme a cotelor de participare în capital al agenților economici preluate de APP (100,94 mil.lei);
 • diminuarea valorii acțiunilor și altor forme de participare în capital în interiorul țării cu 3,84 mld. lei, în special datorită nereflectării în evidența contabilă a MECC a clădirilor și terenurilor  proprietate publică din domeniul public, aflate, conform informațiilor prezentate, în folosința entităților aflate la autogestiune fondate de MECC (3764,48 mil.lei);
 • diminuarea valorii terenurilor cu 484,73 mil. lei, datorită neînregistrării a 449,69 ha de teren și subevaluării acestora;
 • diminuarea valorii clădirilor cu 112,74 mil. lei, din care ca urmare a nesoluționării, din anul 2012, a problemei privind transmiterea de la balanța AȘM la balanța Liceului teoretic „Aristotel” a investițiilor realizate de 69,86 mil. lei și a neajustării valorii a 29 de clădiri administrate de către 12 instituții din subordinea MECC la valoarea cadastrală cu 42,5 mil.lei;
 • diminuarea valorii activelor moștenirii culturale cu cel puțin 181,59 mil.lei, datorită  necontabilizării: clădirilor-monumente cu valoare de cel puțin 180,3 mil. lei (Complexul Monastic „Căpriana” - 87,8 mil.lei, Complexul Monastic „Curchi” - 92,5 mil.lei (2 din 634 monumente/edificii de cult aflate în proprietatea de stat )) etc.;
 • diminuarea valorii active nemateriale cu cel puțin 177,21 mil.lei, din care datorită neînregistrării ca active nemateriale a alocațiilor utilizate pentru efectuarea cercetărilor științifice de către instituțiile de cercetări din subordinea MECC (113,72 mil.lei lei) și a mijloacelor transferate de MECC conform contractelor semnate cu instituțiile aflate la autogestiune (16,21 mil.lei) etc.;
 • diminuarea valorii „Altor mijloace fixe” cu cel puțin 148,8 mil.lei, ca urmare a neînregistrării ca proprietate a MECC a fondului de manuale care conform Regulamentului aprobat de Guvern constituie proprietate a MECC  (145,89 mil.lei), etc.;
 • majorarea valorii „Investiții capitale în active în curs de execuție” cu 44,18 mil. lei a, ca urmare a evidenței duble a investițiilor realizate la 7 obiecte (14,51 mil. lei)  înregistrate și în evidența contabilă a APL, și la 3 obiecte, vândute de APL (15,47 mil. lei) ; necapitalizării investițiilor realizate la Liceul teoretic „Aristotel” (8,35 mil. lei); neexecutării lucrărilor de construcție facturate (5,84 mil.lei);
 • majorarea cheltuielilor aferente serviciilor educaționale (comanda de stat) cu 76,73 mil. lei, ca rezultat al raportării neregulamentare de către instituțiile de învățământ superior a mijloacelor financiare alocate și nevalorificate de către acestea până la 31.12.2020 (21,73 mil. lei), precum și al majorării neregulamentare a alocațiilor bugetare aferente costului programelor de studiu în cadrul învățământului profesional tehnic (54,99 mil. lei);
 • majorarea cheltuielilor aferente serviciilor cu 26,17 mil.lei, ca urmare a neînregistrării în evidență a bunurilor materiale obținute/tipărite (9,81 mil.lei)  și a neînregistrării ca active nemateriale a mijloacelor transferate de MECC conform contractelor semnate cu instituțiile la autogestiune (16,21 mil.lei), etc.

Ca și în anii precedenți auditul denotă că, MECC nu deține informația privind modul de utilizare ulterioară a rezultatelor cercetărilor științifice. Mai mult ca atât, MECC și 18 instituții de cercetări științifice din subordine au ignorat cu desăvârșire recomandările anterioare ale CCRM privind înregistrarea ca active nemateriale a cheltuielilor suportate pentru cercetările științifice, care în anul 2019 au constituit 259,61 mil. lei.

Serviciile educaționale pentru realizarea planului de pregătire a cadrelor din învățământul superior (în sumă de 582,6 mil.lei) au fost contractate de către MECC contrar prevederilor art. 315 din Codul civil, nefiind determinat exact obiectul contractului. În acest sens, lipsesc datele privind numărul de studenți echivalenți pe cicluri de studii finanțați de la bugetul de stat în conformitate cu planul de admitere prevăzut de comanda de stat. Finanțarea instituțiilor de învățământ superior nu este corelată cu numărul de studenți. În timp ce volumul de finanțare este în creștere (2018 - 595,2 mil. lei,  2019 - 674,9 mil. lei,  2020 - 678,23 mil.lei), numărul de studenți finanțați de la bugetul de stat este în descreștere cu 896 de studenți (5,3 %) față de anii precedenți (2018 - 17740 studenți,  2019 - 16855 studenți, 2020 - 15959 studenți). Cheltuielile medii de pregătire a unui student cu finanțare din buget pe cicluri diferă față de cele din veniturile proprii, costul mediu al unui student (pentru ciclul I) din alocațiile bugetare înregistrează valori de la 34,6 mii lei până la 102,3  mii lei, în timp ce cheltuielile din veniturile proprii sunt de la 2,6 mii lei până la 15,5 mii lei.

Curtea de Conturi a constatat că denaturarea rapoartelor financiare și lipsa informațiilor privind patrimoniul gestionat a fost determinată de lipsa monitorizării activității entităților subordonate, de nerespectarea cadrului de raportare financiară aplicabil, și de neimplementarea recomandărilor. Astfel, din 19 recomandări, înaintate de CCRM au fost parțial implementate doar 6 recomandări.

RAPORT

 

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY