Actualizat: Joi, 20 Iunie 2024
Curtea de Conturi a Republicii Moldova
RO RU EN

Hotărârea nr.41 din 29 iulie 2022 cu privire la Raportul auditului asupra rapoartelor financiare consolidate ale Ministerului Educației și Cercetării încheiate la 31 decembrie 2021

Nr. 41 din 29.07.2022
Prima | RAPOARTE DE AUDIT
Recomandarea: 2.4. Ministerului Finanțelor, pentru informare și asigurarea completării cadrului normativ-metodologic de evidență contabilă și raportare cu reglementări privind: 2.4.1. modul de reflectare în evidență a activelor materiale și nemateriale formate în cadrul entității bugetare (cu exemple practice);

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Termen implementare: 19.02.2023
Răspunsul autorității:
MF nr. 05-10/10/257 din 17.02.2023
Conform prevederilor pct. 1.4.5.1. din Planul de conturi contabile în sistemul bugetar şi a Normelor metodologice privind evidența contabilă şi raportarea financiară în sistemul bugetar, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor nr.216/2015, în cazul creării mijloacelor fixe de către instituție, valoarea de intrare constă din costul efectiv al consumurilor de materiale, cheltuieli pentru retribuirea muncii, contribuțiile pentru asigurările sociale, etc.
Totodată, conform prevederilor pct. 3.3.37. din ordinul menționat supra, grupa de conturi 319 „Investiții capitale în active în curs de execuție ” este destinată generalizării informaţiei referitoare la cheltuielile privind crearea de către instituţia bugetară a activelor nemateriale şi materiale (de ex. elaborarea programelor informatice, construcția clădirilor, construcțiilor speciale, instalațiilor de transmisie etc.). Regula este valabilă şi pentru cheltuielile pentru elaborarea curriculei şi pentru cheltuielile de cercetare şi dezvoltare, care duc la crearea activelor nemateriale noi. Astfel, activele nemateriale şi materiale în curs de execuție se trec în categoria activelor nemateriale şi materiale finalizate după recepţia, darea în folosinţă sau punerea în funcţiune a acestora, după caz, şi se întocmește formularul nr. MF-8 “Proces-verbal de recepție finală/punere în funcțiune/dare în folosința a mijloacelor fixe”.
Suplimentar, se comunică că, Ordinul ministrului finanțelor nr.216/2015 nu conține exemple practice de reflectare a operațiunilor economice, dar la elaborarea SNCSP se va ține cont de acest aspect, întrucât Ministerul Finanțelor intenționează să includă un capitol cu exemple practice în Normelor metodologice de aplicare a SNCSP.
scrisoare MF februarie inregistrata.pdf

Recomandarea: 2.4.2. implementarea prevederilor art.11 alin.(2) din Legea nr.121-XVI din 04.05.2007 privind administrarea și deetatizarea proprietății publice, pentru asigurarea evidenței contabile distincte și analitice a bunurilor proprietate publică din domeniul public aflate în gestiunea entităților (instituții publice și întreprinderi) la autogestiune, precum și a modului de înregistrare în evidența contabilă la fondator a tranzacțiilor respective;

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Termen implementare: 19.02.2023
Răspunsul autorității:
MF nr. 05-10/10/257 din 17.02.2023
Potrivit punctului 3.4.211 din Ordinul ministerului finanţelor nr. 216/2015, la subcontul de nivelul II 415310 „Investiţii în părţi legate şi nelegate” se reflectă valoarea bunurilor trasmise în gestiune economică părţilor legate şi nelegate de către autorităţi publice.
Autoritatea publică va ţine evidenţa analitică a bunurilor transmise în gestiune economică la nivel de entitate, dar actul de primire-predare va reflecta informaţia cu privire la tipul şi valoarea bunurilor transmise.
Mai mult ca atât, conform prevederilor pct. 3.4.18., evidenţa analitică a grupei de conturi 415 „Acţiuni şi alte forme de participare în capital în interiorul ţării” se ţine pe tipuri şi clase de investiţii, pe emitenţi sau pe întreprinderi în care au fost investite mijloace, pe termenele de stingere - în registrul f.nr.10.
Pentru contabilizarea operaţiunilor economice, entităţile la autogestiune care aplică Standardele Naţionale de Contabilitate, utilizează Planul general de conturi contabile, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 119/2013, cu modificările ulterioare.
Planul general de conturi contabile este elaborat în baza Standardelor Naţionale de Contabilitate (SNC) şi a altor acte normative contabile, ţinând cont de cerinţele de prezentare a informaţiilor în situaţiile financiare şi necesităţile informaţionale ale entităţii.
Planul general de conturi contabile reglementează modul de înregistrare a faptelor economice în conturi care rezultă din prevederile SNC şi altor acte normative contabile. Înregistrarea faptelor economice în conturi se efectuează în funcţie de conţinutul economic al acestora, cu respectarea principiilor, normelor şi politicilor contabile ale entităţii. Conturile de gradul I din clasele 1-7 sunt obligatorii pentru toate entităţile, iar conturile de gradul I din clasele 8-9 şi conturile de gradul II din toate clasele au un caracter de recomandare şi se aplică, după caz, în funcţie de particularităţile activităţii entităţii şi cerinţele de prezentare a informaţiilor, precum şi în scopuri de analiză şi control.
Entităţile pot să introducă conturi suplimentare de gradul II în clasele 1-7 şi conturi de gradul I şi II în clasele 8-9 în conformitate cu necesităţile informaţionale proprii, fără dublarea şi denaturarea Planului general de conturi contabile. În baza Planului general de conturi contabile entitatea elaborează planul de conturi de lucru care conţine nomenclatorul integral al conturilor de gradul I şi II necesare pentru ţinerea contabilităţii, întocmirea situaţiilor financiare şi alte necesităţi informaţionale.
Astfel, pentru a asigura contabilizarea „distinctă şi analitică a bunurilor proprietate publică din domeniul public aflate în gestiunea entităţilor”, acestea aplică conturile, subconturile necesare în acest scop, conform planului de conturi de lucru al entităţii.
scrisoare MF februarie inregistrata.pdf

Recomandarea: 2.4.3. modul de înregistrare la fondatori, precum și la entitățile fondate a patrimoniului transmis în gestiunea operativă a acestora pentru desfășurarea activităților de bază;

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Termen implementare: 19.02.2023
Răspunsul autorității:
MF nr. 05-10/10/257 din 17.02.2023
Fondatorul va contabiliza proprietatea publică trasmisă în gestiune economică conform prevederilor Ordinul ministrului finanţelor nr. 216/2015, iar entitatea fondată va reflecta aceste operaţiuni în evidenţa contabilă conform Standardelor Naţionale de Contabilitate.
Potrivit prevederilor pct. 3.3.48. din ordinul sus-menţionat, operaţiunile aferente gestiunii economice se înregistrează în evidenţa contabilă după cum urmează:
- autoritatea publică, care transmite bunurile în gestiune economică concomitent înregistrează valoarea acestora în debitul subcontului de nivelul II 415310 „Investiţii în părţi legate şi nelegate” şi creditul subcontului de nivelul II 149900 „Alte venituri ale autorităţilor/instituţiilor bugetare”;
- entitatea care primeşte bunurile în gestiune economică înregistrează valoarea acestora în patrimoniul său şi calculează uzura acestora.
În cazul când autoritatea publică alocă mijloace pentru reparația capitală/reconstrucția obiectelor transmise în gestiune economică, cu suma respectivă se măreşte cota de participare a autorităţilor publice respective în capitalul acestora, prin înregistrarea sumei în debitul subcontului de nivelul II 415310 „Investiţii în părţi legate şi nelegate” şi creditul subcontului de nivelul II 149900 „Alte venituri ale autorităţilor/instituţiilor bugetare”.
In cazul când autoritatea publică, din contul mijloacelor bugetare, efectuează lucrări de reparaţie capitală/reconstrucţie a mijloacelor fixe transmise în gestiune economică, cu suma respectivă se măreşte cota de participare a autorităţilor publice respective în capitalul acestora, prin înregistrarea sumei în debitul subcontului de nivelul II 415310 „Investiţii în părţi legate şi nelegate” şi creditul subcontului de nivelul II 149900 „Alte venituri ale autorităţilor/instituţiilor bugetare”.
In cazul când entitatea efectuează lucrări de reparaţie capitală a mijloacelor fixe primite în gestiune economică, din surse proprii, soldul subcontului 415310 nu se modifică.
Totodată, menţionăm că, conform prevederilor art. 4, alin. (2) din Legea cu privire la întreprinderea de stat şi întreprinderea municipală nr. 246/2017, capitalul social al întreprinderii de stat/municipale se constituie din valoarea aporturilor în numerar şi bunurile fondatorului, cu excepţia bunurilor atribuite domeniului public.
Mai mult ca atât, potrivit prevederilor art. 5, alin. (2), lit. a) şi alin. (4), lit. a) din Legea privind delimitarea proprietăţii publice nr. 29/2018, bunurile domeniului public nu pot fi înstrăinate sau depuse în capitalul social al unor persoane juridice.
Bunurile domeniului public pot fi administrate/gestionate de autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, de autorităţile/instituţiile bugetare, de autorităţile/instituţiile publice cu autogestiune, de întreprinderile de stat/municipale, iar în cazurile prevăzute expres de lege - de societăţile comerciale.
Prin urmare, bunurile domeniului public pot fi transmise în gestiune economică întreprinderilor de stat/municipale, iar bunurile domeniului privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale pot fi depuse în capitalul social al întreprinderilor de stat/municipale.
În acest context, se comunică că, Ministerul Finanţelor a iniţiat completarea Ordinul ministrului finanţelor nr.216/2015 cu reguli de transmitere a bunurilor proprietate publică în gestiune economică întreprinderilor de stat/municipale, autorităţilor/instituţiilor publice la autogestiune şi reguli de depunere a bunurilor în capitalul social al întreprinderilor de stat/municipale.
Potrivit pct.65 din Standardul Naţional de Contabilitate „Capital propriu şi datorii”, aprobat prin Ordinul Ministrului Finanţelor nr.118/2013, cu modificările ulterioare, datoriile privind bunurile primite în gestiune economică apar în cazul primirii bunurilor de la alte entităţi (fondatori, organele administraţiei publice) în gestiune temporară şi se contabilizează ca majorare concomitentă a activelor şi a datoriilor. Datoriile privind bunurile primite în gestiune economică se diminuează la returnarea activelor sau la recuperarea valorii acestora prin numerar sau altă formă de compensare. Returnarea activelor sau compensarea valorii lor se contabilizează ca diminuare concomitentă a datoriilor pe termen lung sau curente şi a valorii contabile a activelor returnate sau a numerarului. În cazul în care valoarea contabilă a activelor returnate este mai mică decât suma datoriilor, diferenţa se contabilizează ca diminuare a datoriilor şi majorare a veniturilor curente sau a capitalului neînregistrat. Dacă valoarea contabilă a activelor returnate este mai mare decât suma datoriilor, diferenţa se decontează la cheltuieli curente. scrisoare MF februarie inregistrata.pdf

Recomandarea: 2.4.4. modul de reflectare (contabilizare) a faptelor economice ce țin de calculul uzurii clădirilor proprietate publică din domeniul public atât în evidența Ministerului Educației și Cercetării, cât și a instituțiilor de învățământ la autogestiune;

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Termen implementare: 19.02.2023
Răspunsul autorității:
MF nr. 05-10/10/257 din 17.02.2023
Modul de contabilizare a imobilizărilor necorporale şi corporale şi de prezentare a informaţiilor aferente în situaţiile financiare este stabilit în Standardul Naţional de Contabilitate „Imobilizări necorporale şi corporale”, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 118/2013.
Potrivit pct.61, amortizarea mijloacelor fixe se calculează pentru fiecare obiect de evidenţă conform pct.19 -28 din standardul menţionat.
Amortizarea se calculează lunar pentru fiecare obiect de evidenţă amortizabil pornind de la valoarea amortizabilă a obiectului şi durata de utilizare a acestuia (pct.19).
Amortizarea calculată pentru un obiect în perioadă de gestiune se înregistrează ca majorare a costurilor şi/sau cheltuielilor curente (de exemplu, amortizarea utilajelor tehnologice a entităţii se include în costul de fabricare al produselor în mod direct sau indirect, iar amortizarea clădirii administrative se atribuie la cheltuieli curente) (pct.21).
Mai mult ca atât, potrivit prevederilor pct. 3.4.211. din Ordinul ministrului finanţelor nr.216/2015, entitatea (instituţia publică la autogestiune) va înregistra bunurile în patrimoniul său şi va calcula uzura mijloacelor fixe şi amortizarea activelor nemateriale primite în gestiune economică.
Prin urmare, pentru mijloacele fixe transmise în gestiune, fondatorul nu calculează uzura.
scrisoare MF februarie inregistrata.pdf

Recomandarea: 2.5.1. actualizarea prevederilor Hotărârilor Guvernului nr.351 din 23.03.2005 „Cu privire la aprobarea listelor bunurilor proprietate publică a statului și la transmiterea unor bunuri imobile” și nr.161 din 07.03.2019 „Cu privire la aprobarea listei terenurilor proprietate publică a statului din administrarea Agenției Proprietății Publice”, aferente Ministerului Educației și Cercetării;

Autoritatea:Agenția Proprietății Publice

Răspunsul autorității:
-

Recomandarea: 2.5.2. asigurarea, în cadrul programului delimitării proprietății publice, a înregistrării conforme în Registrul bunurilor imobile a drepturilor de folosință ale Ministerului Educației și Cercetării și ale instituțiilor din subordine asupra clădirilor și terenurilor aferente;

Autoritatea:Agenția Proprietății Publice

Termen implementare: 19.02.2023
Răspunsul autorității:
-

Recomandarea: 2.5.3. determinarea modului de utilizare a terenurilor aflate în folosința Ministerului Educației și Cercetării și instituțiilor din subordine, aferente blocurilor de locuințe și caselor de locuit privatizate, de către asociațiile de coproprietari în condominiu;

Autoritatea:Agenția Proprietății Publice

Termen implementare: 19.02.2023
Răspunsul autorității:
-

Recomandarea: 2.6.1. asigurarea implementării unui sistem de control intern managerial viabil, inclusiv în entitățile din subordine;

Autoritatea:Ministerul Educației și Cercetării

Răspunsul autorității:
scrisoare MEC nr. 08-09/4379 din 03.10.2022
Ministerul Educaţiei şi Cercetării, la data de 21 iunie 2022 a emis Ordinul nr. 586 cu privire la instituirea Grupului de lucru responsabil de implementarea/dezvoltarea sistemului de control intern managerial în cadrul ministerului (anexa nr. 7).
Astfel, la data de 03 octombrie 2022, în cadrul ședinței Grupului de lucru responsabil de implementarea/dezvoltarea sistemului de control intern managerial în cadrul Ministerului Educației şi Cercetării (anexa nr. 8) a fost discutat şi aprobat Planul de acţiuni privind eficientizarea sistemului CIM din cadrul Ministerului Educației şi Cercetării (anexa nr.9).
Ministerul Educatiei și Cercetării.pdf

Recomandarea: 2.6.2. efectuarea inventarierii totale a patrimoniului gestionat, inclusiv la entitățile din subordine, asigurând raportarea fidelă și reală a situațiilor patrimoniale;

Autoritatea:Ministerul Educației și Cercetării

Termen implementare: 19.02.2023
Răspunsul autorității:
-

Recomandarea: 2.6.3. elaborarea și aprobarea reglementărilor aferente statelor-tip de personal (conform prevederilor art.50 din Codul educației), precum și acordării premiilor unice;

Autoritatea:Ministerul Educației și Cercetării

Termen implementare: 19.02.2023
Răspunsul autorității:
-

Recomandarea: 2.6.4. asigurarea controlului asupra pertinenței statelor de personal din cadrul instituțiilor din subordine, cu ajustarea cadrului normativ necesar;

Autoritatea:Ministerul Educației și Cercetării

Termen implementare: 19.02.2023
Răspunsul autorității:
-

Recomandarea: 2.6.5. asigurarea, în comun cu Agenția Proprietății Publice, a modificării cadrului normativ, în vederea stabilirii exhaustive a entităților al căror fondator este Ministerul, a reînregistrării drepturilor de proprietate publică de stat asupra terenurilor și clădirilor instituțiilor de învățământ, de sport (proprietate de stat din domeniul public) înregistrate ca proprietate publică locală, precum și a înregistrării drepturilor asupra proprietății de peste hotare;

Autoritatea:Ministerul Educației și Cercetării

Răspunsul autorității:
Prin scrisoarea nr.08/5-09/5989 din 08 decembrie 2021, MEC a solicitat instituțiilor din subordine depunerea cererilor la Oficiul cadastral teritorial în vederea înscrierii bunurilor imobile proprietate a statului în Registrul bunurilor imobile precum și în vederea înscrierii dreptului de proprietate a statului în privința acestor bunuri, a dreptului de administrare al MEC în privința construcțiilor proprietate a statului și a dreptului de gestiune al instituțiilor din subordine în privința acelorași bunuri imobile.
În perioada 17.03.2022 -31.03.2022, MEC a solicitat repetat (prin email și telefonic), instituțiilor care nu au raportat referitor la demersul MEC, depunerea cererilor către Oficiul cadastral teritorial.
De asemenea, în perioada 17.03-30.04.2022, MEC a ghidat telefonic și prin email instituțiile din subordine, referitor la modalitatea de formulare a cererii către Oficiile cadastrale teritoriale și privind anexele care urmează a fi depuse la aceste cereri.
În perioada 01.04- 01.07.2022, la MEC au fost recepționate și sistematizate răspunsurile ASP oferite instituțiilor din subordinea MEC.
Astfel, a fost înscris dreptul de administrare al MEC în privința bunurilor imobile proprietate a statului pentru 16 instituții din subordine care au vizat 123 de imobile.
Informația cu privire la instituțiile din subordinea MEC cărora li s-a refuzat înscrierea dreptului de administrare al MEC sau dreptul de gestiune al instituțiilor în privința imobilelor proprietate a statului precum și motivele refuzurilor Serviciilor cadastrale teritoriale sunt în proces de examinare.

Recomandarea: 2.6.6. delimitarea, conform domeniului de proprietate, a patrimoniului gestionat de către entitățile al căror fondator este Ministerul, cu ajustarea ulterioară a valorii conturilor „Capitalul social”/„Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate” ale acestora;

Autoritatea:Ministerul Educației și Cercetării

Răspunsul autorității:
scrisoare MEC nr. 08-09/4379 din 03.10.2022
Ministerului Finanțelor, prin demersul nr. 12/3-4-258 din 16.10.2018 (anexa nr. 6) menționează că în conform pct. 17. din SNC „Imobilizări necorporale şi corporale”, după recunoașterea inițială imobilizările necorporale şi corporale se evaluează conform modelului bazat pe cost. în cazul aplicării acestui model, imobilizările se evaluează în bilanț la costul de intrare sau corectat diminuat cu suma amortizării şi pierderilor din depreciere cumulate.
Completare 22.08.2023
În urma misiunii de audit s-a constatat că MEC a efectuat acte de verficare cu Școlile profesionale și Colegiile și au înregistrat în evidență patrimoniul în valoare de 2.160,0 mil lei. Totodată pe parcursul anului 2022 au fost delimitate, înregistrate și transmise la APP 40 de terenuri în valoare de 70996,0 mii lei. Ministerul Educatiei și Cercetării.pdf

Recomandarea: 2.6.7. restabilirea evidenței analitice conforme a conturilor de mijloace fixe și asigurarea transmiterii către beneficiarii finali a investițiilor finalizate, cu ajustarea de rigoare a valorii investițiilor în entitățile fondate;

Autoritatea:Ministerul Educației și Cercetării

Termen implementare: 19.02.2023
Răspunsul autorității:
scrisoare MEC nr. 08-09/4379 din 03.10.2022
La data de 10 august 2022, prin demersul nr. 08/02-09/3493 (anexa nr. 2) Ministerul Educației şi Cercetării s-a adresat către Ministerul Finanțelor de a se expune referitor la ce etapă de reflectat corect în evidența contabilă a cheltuielilor suportate pentru investiții capitale (după semnarea procesului-verbal la recepția la terminarea lucrărilor sau după semnarea procesului verbal la recepția finală).
Astfel, Ministerul Finanțelor, prin scrisoarea nr.12/3-4-212 din 08 septembrie 2022 (anexa nr.3) menționează că potrivit Normelor metodologice privind evidența contabilă și raportarea financiară în sistemul bugetar, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor nr. 216/2015, activele nemateriale şi materiale în curs de execuție se trec în categoria activelor nemateriale și materiale finalizate după recepția finală, darea în folosință sau punerea în funcțiune a acestora, după care, şi se întocmește formularul nr. MF - 8 „Proces verbal de recepție finală/punere în funcțiune/dare în folosință a mijloacelor fixe”. Ministerul Educatiei și Cercetării.pdf

Recomandarea: 2.6.8. asigurarea ținerii evidenței separate a cheltuielilor de către instituțiile din subordine și elaborarea unei metodologii exhaustive privind determinarea costului de studii per elev/student, specializare/ocupație și nivel de studii, cu completarea cadrului normativ aferent finanțării instituțiilor de învățământ cu referințe privind utilizarea costurilor respective la determinarea costului standard de instruire/program de studiu;

Autoritatea:Ministerul Educației și Cercetării

Termen implementare: 19.02.2023
Răspunsul autorității:
-

Recomandarea: 2.6.9. calcularea și aprobarea costului mediu de instruire per elev/student, cu publicarea ordinului respectiv în Monitorul Oficial al Republicii Moldova;

Autoritatea:Ministerul Educației și Cercetării

Răspunsul autorității:
"Conform ordinului nr. 06. din 10.01.2022 s-a aprobat costul mediu de instruire pentru anul 2022 în sumă de 18.488,70 lei - pentru Învățământ profesional tehnic secundar și 27.293,00 - pentru Învățământ profesional tehnic postsecundar. Totodată pentru costul mediu de studii pentru Învățământul superior nu este aprobat.
De menționat că ordinele de aprobare a costului mediu de studii nu a fost publicat în Monitorul Oficial.

Recomandarea: 2.6.10. instituirea acțiunilor de control care ar preveni finanțarea instituțiilor de învățământ contrar cerințelor regulamentelor aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.1077 din 23.09.2016;

Autoritatea:Ministerul Educației și Cercetării

Răspunsul autorității:
Au fost întocmite procese-verbale privind determinarea alocațiilor suplimentare cu efectuarea calculelor de rigoare, totodată în anul 2022 au fost acordate alocații bugetare în afara formule de finanțare.

Recomandarea: 2.6.11. acceptarea și achitarea serviciilor de instruire, cazare și a bursei, potrivit comenzii de stat, doar în baza documentelor justificative, care ar conține numărul elevilor/studenților beneficiari și costul per elev al serviciilor respective;

Autoritatea:Ministerul Educației și Cercetării

Termen implementare: 19.02.2023
Răspunsul autorității:
În actele de prestare a serviciilor educaționale sunt indicate datele privind numărul elevilor/studenților beneficiari și costul per elev al serviciilor respective;

Recomandarea: 2.6.12. modificarea și completarea cadrului legal-normativ în scopul eliminării cheltuielilor ineficiente aferente studiilor elevilor/studenților exmatriculați și celor care nu s-au prezentat la locul de muncă conform repartizării;

Autoritatea:Ministerul Educației și Cercetării

Termen implementare: 19.02.2023
Răspunsul autorității:
-

Recomandarea: 2.6.13. revizuirea cadrului normativ aferent aprobării taxelor de studii în bază de contract din instituțiile de învățământ profesional tehnic care activează în regim de autogestiune financiar-economică (Hotărârile Guvernului nr.872 din 21.12.2015 și nr.1311 din 12.12.2005);

Autoritatea:Ministerul Educației și Cercetării

Termen implementare: 19.02.2023
Răspunsul autorității:
-

Recomandarea: 2.6.14. completarea Hotărârii Guvernului nr.266 din 14.03.2006 cu prevederi referitor la componența cheltuielilor aferente normei bănești, pentru asigurarea prânzului în instituțiile de învățământ profesional tehnic secundar și asigurarea unei abordări unice de alocare a mijloacelor financiare pentru această destinație;

Autoritatea:Ministerul Educației și Cercetării

Termen implementare: 19.02.2023
Răspunsul autorității:
-

Recomandarea: 2.6.15. includerea în Regulamentul-cadru privind organizarea și desfășurarea Programelor de granturi pentru organizațiile de tineret, drept criteriu de selectare, a prevederilor privind prezentarea rapoartelor financiare și fiscale pe anii precedenți;

Autoritatea:Ministerul Educației și Cercetării

Răspunsul autorității:
Conform Ordinului MEC nr. 419 din 28.04.2023 a fost aprobat Regulamentul de organizare și desfășurare a concursurilor de proiecte pentru organizațiile de tineret în care au fost operate modificările de rigoare.

Recomandarea: 2.6.16. asigurarea (re)evaluării și înregistrării conforme a rezultatelor activităților de cercetare ce țin de domeniul proprietății intelectuale, conform unor criterii exhaustive de apreciere/evaluare a produsului științific;

Autoritatea:Ministerul Educației și Cercetării

Răspunsul autorității:
 Instituțiile subordonate MEC din domeniu cercetării începând cu anul 2022 se reflectă cheltuieli suportate pe Program de Stat, care are perioada de activitate 2020-2023. Cheltuielile și bunuri procurate în perioada anii 2020-2021 a fost reflectate în evidența contabilă în contul 319100, reflectând corectarea soldului din anii precedent prin contul 723. Cheltuieli suportate in anul 2022 se reflectau în evidența micșurând aceste cheltuieli și majorând contul 319100. Totodată, asigurarea (re)evaluării și înregistrării conforme a rezultatelor activităților de cercetare ce țin de domeniul proprietății intelectuale se efectuează după ce este rezultat de cercetare. În cazul aprobării rezultatului se reflecta în evidența contului 317, micșorând contul 319. Iar în cazul lipsei rezultatului științific se trece la pierderi.

Recomandarea: 2.6.17. asigurarea administrării, inventarierii și evidenței conforme a fondului de manuale și a celui didactic, revizuirea cadrului normativ aferent în scopul evidenței și raportării unice și exhaustive a informațiilor privind aceste fonduri;

Autoritatea:Ministerul Educației și Cercetării

Răspunsul autorității:
-

Recomandarea: 2.6.18. încasarea creanțelor aferente volumelor de lucrări neexecutate la obiectul „Reconstrucția și modernizarea Centrului de Excelență în Servicii și Prelucrarea Alimentelor din mun. Bălți”, constatate conform Actului nr.3-697/21 din 18.05.2021 al Agenției pentru Supraveghere Tehnică;

Autoritatea:Ministerul Educației și Cercetării

Răspunsul autorității:
scrisoare MEC nr. 08-09/4379 din 03.10.2022
în scopul reflectării corecte în evidența contabilă a neregularităților la obiectul „Reconstrucția şi modernizarea Centrului de Excelență în Servicii de Prelucrarea Alimentelor din mun. Bălți” depistate de Curtea de Conturi şi Agenția pentru Supravegherea Tehnică, Ministerul Educației şi Cercetării prin demersul nr. 08/2-09/2872 din 30 iunie 2022 (anexa nr. 4) a solicitat Ministerului Finanțelor de a se expune referitor la reflectarea corectă în evidența contabilă, după persoană juridică, a datoriei create în urma neregularităților depistate.
Prin demersul nr. 12/3-4-203 din 25 august 2022 (anexa nr. 5) Ministerul Finanțelor a menționat precum că restabilirea în evidența contabilă a creanței se va face numai în urma hotărârii judecății.
Ministerul Educatiei și Cercetării.pdf

Recomandarea: 2.6.19. completarea cadrului normativ de reglementare a finanțării instituțiilor de învățământ primar și secundar general, în vederea aplicării formulei de finanțare și pentru instituțiile de învățământ general din subordinea autorităților publice centrale;

Autoritatea:Ministerul Educației și Cercetării

Termen implementare: 19.02.2023
Răspunsul autorității:
-

Recomandarea: 2.6.20. finalizarea procesului de transmitere-primire a patrimoniului gestionat de Ministerul Culturii de la balanța Ministerului Educației și Cercetării;

Autoritatea:Ministerul Educației și Cercetării

Răspunsul autorității:
A fost finalizat procesul de transmitere a patrimoniului Ministerului Culturii și semnate actele de primire-predare, cu înregistrarea tranzacțiilor economice în evidența contabilă

Recomandarea: 2.6.21. revizuirea salariilor de bază ale angajaților prin conformarea mărimii acestora cadrului normativ existent;

Autoritatea:Ministerul Educației și Cercetării

Termen implementare: 19.02.2023
Răspunsul autorității:
-

Recomandarea: 2.6.22. elaborarea propunerii de revizuire a prevederilor art.341 alin.(3) din Legea nr.330 din 25.03.1999 și ale Regulamentului aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.642 din 17.12.2019 referitor la modul de calcul al indemnizației viagere pentru antrenorii de performanță, similar prevederilor Legii nr.21 din 01.03.2013;

Autoritatea:Ministerul Educației și Cercetării

Răspunsul autorității:
Au fost operate modificări în cadrul legal cu privire la indemnizațiile viagere pentru antreprenorii de performanță

Recomandarea: 2.6.23. elaborarea și aprobarea în termen de o lună a unui plan de acțiuni în vederea eliminării deficiențelor constatate, precum și implementării de către Minister și entitățile din subordine a recomandărilor Curții de Conturi, cu indicarea persoanelor responsabile și a termenelor de realizare a acestora.

Autoritatea:Ministerul Educației și Cercetării

Termen implementare: 19.02.2023
Răspunsul autorității:
scrisoare MEC nr. 08-09/4379 din 03.10.2022
Menționăm că, Ministerul Educației și Cercetării a elaborat și aprobat Planul de acțiuni pentru executarea recomandărilor menționate în Raportul de audit și Hotărârea Curții de Conturi nr. 41/2022 (anexa nr. 1). Ministerul Educatiei și Cercetării.pdf

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY