Actualizat: Duminică, 21 Iulie 2024
Curtea de Conturi a Republicii Moldova
RO RU EN

Hotărârea nr.42 din 29 iulie 2022 cu privire la Raportul auditului asupra rapoartelor financiare consolidate ale Ministerului Culturii încheiate la 31 decembrie 2021

Nr. 42 din 29.07.2022
Prima | RAPOARTE DE AUDIT
Recomandarea: 2.4.1. asigurarea implementării unui sistem de control intern managerial viabil, inclusiv în toate entitățile din subordine, precum și a unui serviciu de audit intern funcțional;

Autoritatea:Ministerul Culturii

Termen implementare: 19.02.2023
Răspunsul autorității:
MC nr. 08-09/563 din 14.03.2023
Întru implementarea recomandării respective s-a: 1) aprobat Ordinul ministrului culturii nr. 21 din 24.01.2022 privind desemnarea coordonatorului sistemului de control intern managerial în cadrul aparatului central al Ministerului Culturii (se anexează); 2) coordonatorul a asigurat coordonarea activităților de organizare, menținere și dezvoltare a sistemului de CIM în cadrul MC; informarea, la solicitarea Ministerului Finanțelor și a altor părți interesate despre modul de organizare și funcționare a sistemului de CIM în cadrul aparatului central al MC; elaborarea Raportului anual consolidat privind CIM al MC, conform prevederilor Ordinului ministrului finanțelor nr. 4 cu privire la aprobarea Regulamentului privind autoevaluarea sistemului de CIM și emiterea Declarației de răspundere managerială și prezentarea acestuia Ministerului Finanțelor. 3) Managerii operaționali au asigurat informarea, la solicitare, coordonatorului despre modul de organizare și funcționare a sistemului de CIM în cadrul subdiviziunilor pe care le reprezintă. 4) Serviciul audit intern a asigurat consilierea necesară privind implementarea, menținerea, dezvoltarea și raportarea sistemului de CIM în cadrul entității. 5) Recepționarea și examinarea Raportului anuale privind CIM și a Declarației de răspundere managerială a instituțiilor din subordinea MC; 6) Recomandarea instituțiilor din subordinea MC de a plasa Declarația de răspundere managerială pe pagina web oficială a acestora. MC.pdf

Recomandarea: 2.4.2. efectuarea inventarierii totale a patrimoniului gestionat și a celui declarat proprietate de stat conform Hotărârii Guvernului nr.740 din 11.06.2002, inclusiv la toate entitățile din subordine, asigurând raportarea fidelă și reală a situațiilor patrimoniale;

Autoritatea:Ministerul Culturii

Termen implementare: 19.02.2023
Răspunsul autorității:
MC nr. 08-09/563 din 14.03.2023
Au fost validate și aprobate 15 acte de inventariere și 15 proiecte de listă de la 15 instituții din subordinea Ministerului Culturii, care cuprind 24 terenuri și 68 construcții.
Din 38 de instituții din subordinea Ministerului Culturii, 10 instituții nu dețin în gestiunea bunuri imobile proprietate a statului (acestea încheind contracte de locațiune/ comodat de la alte entități statale)
La moment sunt în examinare actele a 5 instituții din subordinea Ministerului Culturii și se așteaptă actele de inventariere încă de la 8 instituții.
Referitor la construcțiile de cult indicate în Hotărârea Guvernului n.740/2002 cu privire la edificiile și locașurile de cult, menționăm că Ministerul Culturii își va consolida eforturile în vederea identificării unei modalități de asigurare a inventarierii și contabilizării edificiilor de cult, în limita resurselor disponibile.
Delimitarea construcțiile de cult indicate în Hotărârea Guvernului n.740/2002, urmează să fie asigurată în cadrul programului de stat pentru delimitarea bunurilor imobile, inclusiv a terenurilor proprietate publică, pentru anii 2019-2023, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.80/2019."
MC.pdf

Recomandarea: 2.4.3. delimitarea, conform domeniului de proprietate, a patrimoniului gestionat de către entitățile al căror fondator este Ministerul, cu ajustarea ulterioară a valorii conturilor „Capitalul social”/„Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate” ale acestora;

Autoritatea:Ministerul Culturii

Termen implementare: 19.02.2023
Răspunsul autorității:
MC nr. 08-09/563 din 14.03.2023
Ministerului Finanțelor, prin demersul nr. 12/3-4-258 din 16.10.2018 menționează că în conform pct. 17. din SNC „Imobilizări necorporale şi corporale”, după recunoașterea inițială imobilizările necorporale şi corporale se evaluează conform modelului bazat pe cost. În cazul aplicării acestui model, imobilizările se evaluează în bilanţ la costul de intrare sau corectat diminuat cu suma amortizării şi pierderilor din depreciere cumulate. MC.pdf

Recomandarea: 2.4.4. asigurarea elaborării și aprobării reglementărilor privind modul de susținere financiară a teatrelor, circurilor și organizațiilor concertistice și a corelării susținerii financiare cu activitățile desfășurate de acestea;

Autoritatea:Ministerul Culturii

Termen implementare: 19.02.2023
Răspunsul autorității:
MC nr. 08-09/563 din 14.03.2023
În perioada de referință au fost efectuate deplasări în România și Lituania cu scopul de a prelua experiențe noi de susținere financiară a instituțiilor teatral-concertistice, am consultat propriile viziuni ale directorilor instituțiilor prin analiza chestionarelor propuse de minister
MC.pdf

Recomandarea: 2.4.5. elaborarea și aprobarea metodologiei privind evidența valorică și cantitativă a bunurilor muzeale mobile;

Autoritatea:Ministerul Culturii

Termen implementare: 19.02.2023
Răspunsul autorității:
MC nr. 08-09/563 din 14.03.2023
Proiectul a fost consultat cu Ministerul Finanțelor, Comisia Națională a Muzeelor și Colecțiilor, experți acreditați în domeniul bunurilor culturale mobile, artiști plastici. Ordin MC elaborat și transmis spre aprobare.
MC.pdf

Recomandarea: 2.4.6. aprobarea unui plan pe termen mediu prin care să se asigure inventarierea şi înregistrarea în evidență a monumentelor;

Autoritatea:Ministerul Culturii

Termen implementare: 19.02.2023
Răspunsul autorității:
MC nr. 08-09/563 din 14.03.2023
Proces inițiat, în conformitate cu Ordinul MECC nr. 304 din 24.03.2021. A fost elaborat Planul de inventariere a monumentelor de patrimoniu de importanță națională, cu indicarea instituțiilor responsabile și partenere, termenele de realizare. Se lucrează la compartimentul costuri estimate și riscuri.
MC.pdf

Recomandarea: 2.4.7. revizuirea listei monumentelor, aprobate prin Hotărârea Parlamentului nr.1531 din 22.06.1993, ținându-se cont de starea lor actuală, precum și completarea acesteia cu informații ce țin de amplasare, zona de protecție (codul cadastral al terenurilor și bunurilor imobile) și tipul de proprietate (publică de stat, publică locală, privată);

Autoritatea:Ministerul Culturii

Termen implementare: 19.02.2023
Răspunsul autorității:
MC nr. 08-09/563 din 14.03.2023
Proces inițiat. Acțiune planificată în Planul de activitate al Agenției de Inspectare și Restaurare a Monumentelor pentru anul 2023, pct.2. Se menționează următoarele riscuri: 1) acțiunea poate fi executată exhaustiv doar în condițiile efectuării inventarierii monumentelor. Această procedură implică resurse umane și financiare semnificative. Cu regret, AIRM cu greu face față acestei acțiuni, având doar 7 state de personal și un buget alocat doar pentru costuri de personal și întreținere. Planul se anexează (4 file)
MC.pdf

Recomandarea: 2.4.8. finalizarea procesului de transmitere-primire a patrimoniului gestionat de la balanța Ministerului Educației și Cercetării;

Autoritatea:Ministerul Culturii

Termen implementare: 19.02.2023
Răspunsul autorității:
MC nr. 08-09/563 din 14.03.2023
La data de 22 august 2022 a fost semnat actul de predare-primire MC.pdf

Recomandarea: 2.4.9. elaborarea și aprobarea cadrului normativ aferent suportării din bugetul de stat a cheltuielilor aferente serviciilor funerare ale unor persoane notorii;

Autoritatea:Ministerul Culturii

Termen implementare: 19.02.2023
Răspunsul autorității:
MC nr. 08-09/563 din 14.03.2023
Pe parcursul anului 2022 au fost suportate cheltuieli doar pentru 3 funerarii ale unor persoane notorii
MC.pdf

Recomandarea: 2.4.10. elaborarea și aprobarea în termen de o lună a unui plan de acțiuni în vederea eliminării deficiențelor constatate, precum și implementării de către Minister și entitățile din subordine a recomandărilor Curții de Conturi, cu indicarea persoanelor responsabile și a termenelor de realizare a acestora;

Autoritatea:Ministerul Culturii

Termen implementare: 19.02.2023
Răspunsul autorității:
MC nr. 08-09/563 din 14.03.2023
Plan elaborat
MC.pdf

Recomandarea: 2.5. Agenției Proprietății Publice, pentru informare și asigurarea, în cadrul programului delimitării proprietății publice, înregistrării conforme în Registrul bunurilor imobile a drepturilor de proprietate publică de stat și de folosință ale Ministerului Culturii asupra clădirilor și terenurilor aferente instituțiilor din subordine, precum și asupra celor declarate proprietate de stat conform Hotărârii Guvernului nr.740 din 11.06.2002 sau care sunt incluse în Registrul aprobat prin Hotărârea Parlamentului nr. 1531 din 22.06.1993.

Autoritatea:Agenția Proprietății Publice

Termen implementare: 19.02.2023

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY